Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Moderatiivijohdokset > harma-htava, jats-ahtava > § 295 AhtAvA-sanojen muodostus ja merkitys

§ 295 AhtAvA-sanojen muodostus ja merkitys

Johtimen ‑(A)htAvA sisältävät adjektiivit ovat merkitykseltään moderatiivisia ja samalla kaltaisuutta tai tyyppisyyttä ilmaisevia (vrt. mAinen-johdokset » § 280). Kantasanana on substantiivi tai adjektiivi. Esimerkiksi jupahtava tarkoittaa juppimaista tai jupin kaltaista, humpahtava humppamaista, humpan tyyppistä ja hassahtava jossain määrin tai jossain suhteessa hassua. Johdostyyppiin kuuluu muutama kymmen lekseemiä, ja se on karttuva.

Johdin ‑(A)htAvA liittyy kaksitavuiseen (heikkoon) vokaalivartaloon. Kantavartalon loppuvokaali korvautuu usein johtimen alku‑A:lla (juop-ahtava ~ juopo-htava, hass-ahtava). Kantana on tyypillisesti pejoratiivinen tai affektissävyinen substantiivi tai adjektiivi (a), ja (A)htAvA-adjektiivilla luonnehditaan usein ihmistä. Tavallinen kantasana on myös kevyen musiikin lajia tarkoittava substantiivi (b).

(a)
Substantiivikantaisia: huorahtava, pornahtava (PS), homohtava ~ homahtava, juntahtava, pervahtava (E) | Adjektiivikantaisia: höpsähtävä (PS), hassahtava (E), kaljuhtavanpönäkkä (L)
(b)
blues(s)ahtava, humpahtava, jatsahtava, rokahtava, soulahtava (skt)
 
Kidman näyttelee kaunista mutta selvästi bimbohtavaa Suzanne Stonea – –. (l) | Jos ei kriittisesti katso, on Pretty Woman hauskasti hömpähtävää romanttista komediaa. (l) | Luvassa on popahtava biisi, josta ammatti-ihmiset povaavat hittiä. (L)

Sävyltään neutraaleja (A)htAvA-johdoksia ovat adjektiivikantaiset vanhahtava ja värin nimitykset harmahtava, kellahtava ja rus(k)ehtava.

Vaihtoehtoisesti (A)htAvA-adjektiivi hahmottuu AhtA-johtimisen momentaaniverbin VA-partisiipiksi, mutta tällainen kantaverbi on vain harvoin aktuaalinen tai vakiintuneessa käytössä (?humpahtaa, ?jupahtaa, ?höpsähtää); nominikantaiset AhtA-verbit ovat ylipäätään harvinaisia (» § 369). Joskus (A)htAvA-adjektiivia vastaa samansisältöinen NUT-partisiippi, esim. hassahtanut, ja satunnaisesti voi esiintyä vastaavan verbin muoto, esim. hintahtaen kimittävä (L); Joel friikahti Elvikseen (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot