Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Välineennimet > § 255 Välineennimen merkitys ja tyypit

§ 255 Välineennimen merkitys ja tyypit

Välineennimiä (eli tekimennimiä) ovat verbikantaiset johdokset, jotka tarkoittavat kantaverbinsä ilmaiseman toiminnan välinettä. Tärkeimmät välineennimiä muodostavat johtimet ovat ‑in (: ‑ime-), ‑(i)kex (: ‑(i)kkee-) ja ‑ex (: ‑ee-). Tarkoitettava väline on yleensä konkreettinen esine tai aine, harvemmin abstrakti. ex-välineennimet ilmaisevat tyypillisesti ainetta, in-johtimiset esinettä, esim. johde ’sähköä johtava aine’ – johdin ’sähkövirtaa johtava kappale’, raikaste ’raikastusaine’ – raikastin ’raikastusväline, ‑laite’. Lisäksi välinettä ilmaisevat elotontarkoitteiset jA- (» § 253) ja (U)ri-johdokset (» § 254 ryhmä d).

Välineennimet tarkoittavat samalla tietynlaista tekijää: esim. osoittimella osoitetaan jotain mutta myös se itse osoittaa, samoin koriste sekä koristaa että sillä koristetaan, leikkuri leikkaa ja sillä leikataan. Inhimillistä tekijää välineennimijohdos ei kuitenkaan ilmaise; väline implikoi toiminnalle ihmissuorittajan, joka on eri kuin itse väline.

Välineennimen kantaverbi on yleensä transitiivinen, ja väline on tyypillisesti mukana sellaisessa ihmisen suorittamassa teossa tai toiminnassa, joka kohdistetaan toiseen, yleensä elottomaan entiteettiin. Välineennimien muodostuksen yleisenä edellytyksenä on, että kantaverbin toiminta ylipäätään voidaan suorittaa välineellä. Tyypillinen kantaverbiryhmä ovat kausatiiviset käsittelemistä ilmaisevat verbit (» § 461). Toisaalta välineennimijohdosta ei semanttisesti sopivastakaan kantasanasta aina esiinny.

Odotuksenmukaista on, että in-välineennimiä ei muodosteta U-johtimisista verbeistä, koska ne ovat yleensä intransitiivisia. Kuitenkin joistakin kaksitavuisista U-vartalokannoista on johdettu (i)kex-välineennimi (» § 257), esim. kostuke, sytyke, jotka kuitenkin semanttisesti motivoituvat U-verbin ttA-kausatiivijohdoksesta (kostuttaa, sytyttää) eivätkä morfologisesta kantaverbistään.

Huom. Joitakin satunnaisia välineennimiä on myös teonnimien johdostyypeissä, esim. hakk-u, joht-o, lapp-o, peitt-o, pyyd-ys. Välinettä voivat ilmaista muutkin substantiivijohdokset kuin verbikantaiset, mutta tällöin toiminta, johon välinettä käytetään, ei ilmene johdoksesta leksikaalisesti. Tällaisia välineennimiä on (i)kex- sekä (i)nex- ja sin-johdoksissa (» § 202203).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot