Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > lika-inen, teräks-inen, autta-vainen > Täydennyksen tai määriteosan saavat: näköinen, paksuinen > § 270 Vasaran muotoinen ja muut suhteutusadjektiivien tyypit

§ 270 Vasaran muotoinen ja muut suhteutusadjektiivien tyypit

Suhteutusadjektiivi vertaa kahta entiteettiä jonkin ominaisuuden tai dimension suhteen (suhteutusadjektiiveista myös » § 609, 613). Täydennyksenä tai määriteosana esiintyy nomini (a), täydennyksenä myös useasanainen lauseke (b), joka on usein mittayksikön ilmaus.

(a)
vasaran muotoinen pää | hyvänmakuinen ruoka | (sinun) näköisesi poika | käytännönläheinen ihminen | metrin mittainen keppi | minkähintainen auto
(b)
viidentoista metrin korkuinen talo | Mikon siskon painoinen kivi | uskomattoman ruman sävyinen kangas

Toisiinsa suhteutettavia entiteettejä edustavat ilmauksessa adjektiivin täydennys tai määriteosa (tai possessiivisuffiksi) ja toisaalta se substantiivi tai NP, jota adjektiivilla luonnehditaan: vasarapää; hyväruoka. Sitä dimensiota tai ominaisuutta, jonka suhteen entiteettejä verrataan, ilmaisee puolestaan (i)nen-adjektiivin kantasana (muoto, maku jne.).

Muodostuksensa perusteella suhteutusadjektiiveista erottuu kolme ryhmää:

  • adjektiivikantaiset Uinen-johdokset, jotka ilmaisevat mitattavaa ominaisuutta, esim. korkuinen, pituinen (» § 271 ryhmä a)
  • substantiivikantaiset inen-johdokset, jotka ilmaisevat mitattavaa ominaisuutta tai aisti- tai yleisvaikutelmaa, esim. ikäinen, painoinen, sävyinen (» § 271 ryhmät b–c)
  • nominikantaiset inen-johdokset, jotka ilmaisevat suhteellista paikkaa tai aikaa, esim. jälkeinen, takainen (» § 271 ryhmät d–g)

Entiteettejä pikemmin kokonaisuuksina kuin minkään dimension suhteen vertaavat esim. adjektiivit kaltainen, luonteinen, mukainen, oloinen, tapainen, tyyppinen, täyteinen, veroinen sekä lainen ja moinen. Näistä useat ovat johdoksina kantasanastaan semanttisesti loitonneita tai kantasanattomia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot