Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > jala-llinen, tilasto-llinen > § 277 Kaltaisuus, aika ja muita abstraktimpia merkityksiä

§ 277 Kaltaisuus, aika ja muita abstraktimpia merkityksiä

Kun llinen-adjektiivijohdos ilmaisee kantasanansa tarkoitetta väljemmin koskevaa tai sen alaan kuuluvaa, kantasana on yleensä abstraktistarkoitteinen (jaollinen tai jaoton) ja nimeää sen alan, lajin tai ympäristön, johon adjektiivilla luonnehdittavan substantiivin tarkoite sijoittuu tai jota koskevaksi se rajataan.

(a)
kielellinen kehitys ’kieltä koskeva, kielen kehitys’ | toiminnalliset tavoitteet ’toimintaa koskevat, toiminnan tavoitteet, toimintatavoitteet’ | valtakunnallinen lehti ’valtakunnan kattava, koko valtakunnassa ilmestyvä lehti’ | oikeustieteellinen tutkimus ’oikeustieteen alaan kuuluva tutkimus’ | ajallinen etäisyys | alueellinen koskemattomuus (l) | keisarillinen hovi | kunnallinen päätöksenteko | periaatteellinen kysymys | ravitsemukselliset, terveydelliset ja eettiset näkökohdat (a) | työnjohdollinen toimenpide (a)

Vaihtoehtoinen ilmaisutapa kongruoivana määritteenä olevalle llinen-johdokselle on johdoksen kantasana genetiivimääritteenä, nominatiivimääriteosana tai jälkilaajennuksena taikka parafraasi ”kantasanaa koskeva”.

Lisäksi on sellaisia llinen-adjektiiveja, jotka ilmaisevat kaltaisuutta tai identtisyyttä kantasanan tarkoitteen kanssa tai kantasanan tarkoitteelle ominaista. Kantasana on merkitykseltään konkreettinen – yleensä ihmistarkoitteinen – (b) tai abstraktimpi (c). Luonnehdittavana voi olla niin ihmis- kuin muunkintarkoitteinen substantiivi.

(b)
äidillinen ihminen ’äidin kaltainen, äidin ominaisuuksia omaava ihminen’ | veljellinen rakkaus ’veljen rakkaus, veljelle ominainen rakkaus’ | presidentillinen kädenpuristus (l) | paavillisempi kuin paavi itse
(c)
juhlallinen seremonia ’juhlava, juhlan piirteitä sisältävä seremonia’ | oireellinen merkki ’oireenomainen, oireen kaltainen merkki’ | vastustajan ohjelmallinen mustaaminen | maanpetoksellinen toiminta (k)

Näitä lekseemejä ei yleensä käytetä possessiivisuuden ilmaisemiseen, esim. isällinen mies (ei: ’mies, jolla on isä’), poikkeuksellinen laaja-alaisuus (ei: ’laaja-alaisuus, jossa on poikkeus’). Ero possessiiviseen merkitykseen ei ole kuitenkaan jyrkkä: kahdella tapaa voidaan tulkita esim. sana ongelmallinen: ’sellainen, jossa on ongelma tai ongelmia’ (possessiivisuus) ~ ’sellainen, joka on ongelma(na)’ (kaltaisuus, identtisyys). Lähinnä välinettä, keinoa tai väylää llinen-johdoksen kantasana ilmaisee seuraavanlaisissa tapauksissa: elämyksellinen oppiminen, suunnitelmallinen talouspolitiikka, riidan sovinnollinen ratkaisu, samoin adjektiiveissa aseellinen, koneellinen, sanallinen ja suullinen.

llinen-johdokset voivat ilmaista myös aikaa: yleensä tarkasteluhetkeä lähinnä edeltänyttä kantasanan tarkoittamaa ajankohtaa, esim. aamullinen ’saman päivän aamuna tapahtunut’, keväällinen ’edellis‑, viimekeväinen’ (vrt. aamuinen, keväinen), mutta myös kestoa, esim. hetkellinen, pitkällinen, silmänräpäyksellinen, äkillinen. Jotkin llinen-johdokset ilmaisevat paikkaa, mutta eivät kovin konkreettisessa mielessä, esim. taivaallinen, maallinen, merellinen, näyttämöllinen, paikallinen, pinnallinen ja substantiivi sivullinen.

Lisäksi on runsaasti merkitykseltään erikoistuneita leksikaalistumia tai oppitekoisia muodosteita (jotka usein ovat merkitysperustaltaan ryhmien a–c mukaisia):

(d)
alkeellinen, asiallinen, hengellinen, huolellinen, järjestelmällinen, kirjaimellinen, käytännöllinen, luonnollinen, merkillinen, nimellinen, otollinen, persoonallinen, perusteellinen, seurallinen, suhteellinen, sydämellinen, säännöllinen, tavallinen, teollinen, tunnollinen, tyypillinen, uskollinen, virallinen, välillinen, ystävällinen

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot