Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > halki-nainen, ulko-nainen > § 282 Epäproduktiinen nainen-tyyppi

§ 282 Epäproduktiinen nainen-tyyppi

Johtimen (i)nAinen sisältävät adjektiivijohdokset ilmaisevat yleensä tilaa, jossa adjektiivin luonnehtiman substantiivin tarkoite on, tai ominaisuutta, joka on tälle tarkoitteelle tyypillinen. Lisäksi on merkitykseltään yksilöllisiä muodosteita. Johdostyyppiin kuuluu n. 35 vakiintunutta lekseemiä, eikä se kartu.

 
avonainen, erinäinen, hajanainen, irtonainen, itsenäinen, keskinäinen, kokonainen, rikkinäinen, suoranainen, ulkonainen, umpinainen, varsinainen, yksinäinen, äkkinäinen

(i)nAinen-adjektiivit ovat kantasanoiltaan heterogeeninen ryhmä: useimmin kantana tai korrelaattina on adverbi tai nominaalinen vartalo. Johdin liittyy kaksitavuiseen (vahvaan) vokaalivartaloon, e-vartalon tapauksessa nominatiivin asuiseen (moni-nainen, täysi-näinen; poikkeus: yhte-näinen). Joissain sanoissa johdinaines on i-alkuinen: harv-inainen, ominainen, vaillinainen, vakinainen; joillain on korrelaattinaan essiivin nA-päätteen sisältävä adverbi: kokonaan, yksinään.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot