Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > jala-llinen, tilasto-llinen > § 276 llinen-sanojen muodostus ja yleinen kuuluvuusmerkitys

§ 276 llinen-sanojen muodostus ja yleinen kuuluvuusmerkitys

Johtimen llinen sisältävät adjektiivit ovat possessiivisia tai väljempää kuuluvuussuhdetta ilmaisevia. Ne ovat enimmäkseen substantiivikantaisia, ja niitä on viitisensataa sanakirjalekseemiä. Tyyppi on karttuva. Johdin ‑llinen liittyy kantasanan genetiivivartaloon (vira-llinen, entee-llinen). Muutamassa tapauksessa kantavartalolla on poikkeuksellinen äänneasu, esim. oikee-llinen (< oikea), vanhoi-llinen (< vanha), palko-llinen (< palkka), kohtuu-llinen (vrt. kohtuus).

llinen-johtiminen adjektiivi ilmaisee kantasanansa tarkoitteen – konkreettisen tai abstraktin – kuulumista luonnehdittavan substantiivin tarkoitteelle, tarkoitteeseen tai sen yhteyteen. Kantana voi olla myös yhdyssana, mutta vain harvoin sanaliitto, esim. pienikukallinen kesämekko (k) (< pieni kukka).

 
jalallinen juomalasi ’juomalasi, jossa on jalka’ | maltillinen ratkaisu ’ratkaisu, johon liittyy ~ jolle on ominaista maltti’ | ikkunallinen pyykinpesukone (l) | lisämaksullinen juna | oikullinen ilmasto (l) | pintaviallinen omena (l) | viivakoodillinen ajokortti (l)

Konkreettismerkityksiset kantasanat ovat jokseenkin poikkeuksetta laskettavaa entiteettiä ilmaisevia. Toisin kuin (i)nen-adjektiiveihin (» § 264), llinen-adjektiiveihin ei sisälly kantasanan tarkoitteen runsauden implikaatiota (näiden johdostyyppien vertailua » § 278279). Possessiivismerkityksisiä ovat myös llinen-johtimiset substantiivit kädellinen, syyllinen, talollinen, velallinen (substantiiveja ovat lisäksi llinen-johtimiset mittasanat » § 262).

Joissakin deverbaalisubstantiivikantaisissa llinen-adjektiiveissa kantaverbi on merkityksen kannalta korosteinen, esim. kuva-ukse-llinen malli ’malli, jota on helppo kuvata’, kerro-nna-llinen tarve ’tarve kertoa’ (vrt. verbivartaloiset (i)nen-johdokset » § 275). On myös joitakin leksikaalistumia, joissa llinen-johdin liittyy verbivartaloon o- tai ee- (: ex-) aineksen kytkemänä: kiitollinen (< kiittää), mahdollinen (< mahtaa), petollinen (< pettää; vrt. petos); oleellinen (< olla), kuvitteellinen (< kuvittaa; vrt. kuvitella).

llinen-johdoksissa on myös joitakin adjektiivikantaisia muodosteita:

 
autuaallinen, kateellinen, kärsivällinen, oivallinen, pitkällinen, siveellinen, suurellinen, syvällinen, terveellinen, täydellinen

Osa tällaisista on lähes synonyymisia kanta-adjektiivinsa kanssa, kuten kummallinen, liiallinen, todellinen; muiden merkitys on eriytynyt siitä. Lekseemikannattomia ovat haureellinen, rehellinen ja säntillinen. Sanoilla hämillinen, irrallinen, tahallinen, täsmällinen, äkillinen taas on motivoiva adverbikorrelaatti (vrt. hämillään, täsmälleen, äkkiä). Jotkin llinen-adjektiivit assosioituvat kantasanansa adessiivimuotoon, esim. maallinen, pinnallinen, sivullinen, aamullinen, edellinen, päällinen (vrt. maalla ’maan päällä’, pinnalla jne.).

Huom. Joillakin oppitekoisilla llisUUs-johtimisilla ominaisuudennimillä (» § 176) ei ole aktuaalista llinen-adjektiivikantaa, esim. henkilöllisyys (< *henkilöllinen), kasvillisuus (< *kasvillinen), varallisuus (< *varallinen).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot