Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä > § 302 Komparaatioadverbien tyypit ja hahmotus

§ 302 Komparaatioadverbien tyypit ja hahmotus

Komparoituvissa adverbeissa on morfologisesti erityyppisiä lekseemejä, esim. stix-, lti- ja n-loppuisia enimmäkseen tavan adverbeja sekä paikallissijaisia adverbeja. Asetelma 74 esittää esimerkkejä tällaisista perusasteisista adverbeista ja niitä edustavista komparaatioadverbeista (joista myös » § 375377).

Asetelma 74: Adverbien komparatiivi- ja superlatiivijohdoksia
Adverbi Komparatiiviadverbi Superlatiiviadverbi
runsaasti runsaammin runsaimmin (~ runsaiten)
suurelti suuremmalti  
myöhään myöhemmin  
vähän vähemmän vähiten (~ vähimmin)
usein useammin useimmin (~ useimmiten)
syrjässä syrjempänä ~ syrjemmässä syrjimpänä ~ syrjimmässä
alusta alumpaa  
laidalle ~ laitaan laidemmaksi ~ laidemmas  
takana ta(a)empana ta(a)impana
taakse ta(a)emmaksi ~ ta(a)emmas ta(a)immaksi ~ ta(a)immas
mielellään mielu(u)mmin mieluiten ~ mieluimmin

Adjektiivivartalon sisältävissä komparatiiviadverbeissa johdinaineksena on ‑emmin, harvemmin ‑emmAlti(x), ‑emmAstix (suuremmasti) tai ‑emmiten, superlatiiviadverbeissa taas ‑immin, harvemmin ‑iten, ‑immiten tai ‑immAstix (nöyrimmästi). Substantiivivartaloisten adverbien tai adverbiaalina käytettävien paikallissijaisten substantiivien komparaatiovastineet puolestaan ovat vastaavien komparatiivi- tai superlatiivijohdosten taivutusmuotoja, esim. laide-mpa-na (: ?laidempi), reune-m-ma-ksi, ille-mma-lla. Perusasteinen paikallissijainen sana voi olla eri sijassa kuin komparatiivi- ja superlatiivivastineensa (vrt. laida-lla, reuna-an, illa-lla).

Muita kuin stix-adverbeja edustavien komparaatioadverbien kantavartalo ei ole aina sama kuin vastaavan perusasteisen adverbin sanavartalo, esim. mielu(u)-mmin, mielu-iten (vrt. miele-llään); tänne-mpänä, tänn-impänä (vrt. täällä); tuonne-m-pana (vrt. tuolla); sinne-mpänä (vrt. siellä); ene-mmän, en-iten (vrt. paljo-n).

Kaikkiaan komparaatioadverbit voidaan hahmottaa joko nominikantaisiksi (suure-mmin < suuri; tae-mpa-na < taka-) tai adverbilähtöisiksi (suure-mminsuure-sti; tae-mpa-nataka-na). Jälkimmäinen hahmotus ilmentää adverbien komparaatiota, edellinen sitä, millaiseen sanavartaloon komparaatiojohdin kiinnittyy.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot