Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > tarke-mmin, tark-immin, pah-iten > § 375 (i)mmin-adverbien rakenne ja merkitys

§ 375 (i)mmin-adverbien rakenne ja merkitys

(i)mmin-johdokset ovat komparaatioadverbien produktiivinen tyyppi (» § 302, 633). Niitä on komparatiivisia (johdin ‑mmin) ja superlatiivisia (johdin ‑immin). Kantasanana on adjektiivi tai muu nominaalinen vartalo. (i)mmin-adverbit ovat stix-adverbien tavoin lauseessa yleensä tavan (helpommin, tarkimmin) tai ajan (aiemmin, kauimmin) adverbiaaleja. Ne saavat komparaatiojohdoksille ominaisia laajennuksia, esim. partitiivimuotoisen NP:n (entistä runsaammin » § 636).

 
Komparatiivisia: myöhemmin, paremmin, tarkemmin (PS), selvemmin, yleisemmin, yksityiskohtaisemmin | Superlatiivisia: kauimmin, tarkimmin (PS), tavallisimmin, voimakkaimmin, todennäköisimmin
 
Edistyt jos kuljet aikaa nopeammin ja taannut jos hitaammin – –. (k) | Sonjan ylivoimaisuus tuli esiin yhä ärsyttävämmin. (k) | Kolmen perättäisen kilpailupäivän rasitukset näkyivät selvimmin ehkä juuri Lindströmissä. (l)

(i)mmin-adverbien muodostuksella adjektiiveista on samat semanttiset ehdot kuin stix-adverbien muodostuksella (» § 373) ja komparaatiolla (» § 633). (i)mmin-adverbeja ei kuitenkaan johdeta yhdyssanoista yhtä yleisesti kuin stix-adverbeja.

Johtimet -mmin ja -immin liittyvät kantavartaloon samoin morfofonologisin ehdoin kuin komparaatioadjektiivien johtimet ‑mpi ja ‑in (» § 300). Toisaalta (i)mmin-johdokset voidaan hahmottaa myös in-päätteisiksi adverbeiksi (» § 256), joiden kantana on komparaatioadjektiivi, esim. vilkkaamm-in (< vilkkaampi), nopeimm-in (< nopein).

Komparaation kannalta (i)mmin-adverbien perusasteisena vastineena on useimmiten stix-johtiminen adverbi:

 
hienosti, hienommin, hienoimmin (~ hienoiten) | ripeästi, ripeämmin, ripeimmin | vilkkaasti, vilkkaammin, vilkkaimmin | luultavasti, luultavammin, luultavimmin

Muu kuin stix-vastine on esim. adverbeilla paremmin (vrt. hyvin), kauemmin, kauimmin (vrt. kauan) ja myöhemmin (vrt. myöhään). Yleensä samasta kantavartalosta esiintyy sekä komparatiivinen että superlatiivinen (i)mmin-adverbi. Joidenkin superlatiivisten immin-johdosten synonyymina esiintyy iten-johdos (» § 376).

Joskus (i)mmin-adverbin synonyymina on vastaavan komparaatioadjektiivin illatiivi- tai partitiivimuoto, esim. harvemmin ~ harvempaan, myöhemmin ~ myöhempään, kovemmin ~ kovempaa (taivutusmuotoisten adverbien komparaatio » § 302). Merkitykseltään läheisiä (i)mmin-adverbeille ovat myös kiteytyneet tyypit aikaisimmillaan ja aikaisintaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot