Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Muita muotteja > eksy-ksissä, hermostu-ksissaan > § 392 ksissA(An)-adverbien rakenne ja merkitys

§ 392 ksissA(An)-adverbien rakenne ja merkitys

Päätteistön -ksissA(An) : -ksiin(sA) (: -ksistA(An)) sisältävät adverbit ilmaisevat tilaa, johon kantaverbin kuvaama tapahtuma on johtanut tai jossa se on meneillään (a). Vastaava illatiivimuoto kuvaa yleensä tahatonta joutumista tällaiseen tilaan (b). Kantana on vartaloltaan kaksi- tai kolmitavuinen, yleensä U-vartaloinen tilanmuutos- tai tilaverbi (eksy-ksissä, hermostu-ksissaan). Elatiivivariantti on marginaalinen ja mahdollinen lähinnä konkreettisen tilan ilmauksena, esim. nousi upoksista ~ sukelluksista.

(a)
Talonmies on juovuksissa. ’talonmies on juopunut, juopuneena’ | Kirje on kadoksissa. ’kirje on kadonnut’ | Talonmies on nukuksissa. ’talonmies nukkuu’
(b)
Kirje joutui kadoksiin. ’kirje katosi’ | Pää meni painuksiin. ’pää painui, meni painuneisuuden tilaan’

Kiteytynyt päätteistö sisältää nominaalistavan johdinaineksen ‑ks- (: ‑s) sekä i:n ja sisäpaikallissijan tunnuksen, joskus myös possessiivisuffiksin. Adverbityyppi ei ole produktiivinen. Samanhahmoinen, mutta nominikantainen on ominaisuudennimiin pohjautuva kiteytynyt adverbityyppi ilkeyksissä(än) (: ilkeys), hulluuksissaan.

Kaksitavuiseen kantaverbiin perustuvia ksissA(An) : ksiin(sA) ‑adverbeja on kolmisenkymmentä sanakirjalekseemiä (c). Kantaverbit ovat jokseenkin järjestään intransitiivisia (poikkeuksena väijyä).

(c)
Kantana U-vartalo: hukuksissa, juovuksissa, kuohuksissa, nukuksissa, näännyksissä, painuksissa, pyörryksissä, suutuksissa(an), väijyksissä, väsyksissä | Kantana muu verbi: kadoksissa, kytköksissä, sidoksissa, turvoksissa, upoksissa

Näistä adverbeista valtaosa ei ole minkään ‑s : ‑kse- ‑johtimisen substantiivin muotoja (*hukus, *kuohus jne.). Joitakin tällaisia s-loppuisia sanoja esiintyy kuitenkin yhdyssanan määriteosana, esim. juovus- ~ suutuspäissään, uposkasvi.

Kantaverbiltään kolmitavuisia ksissA : ksiin-adverbeja (d) on enemmän kuin kaksitavukantaisia (c). Possessiivisuffiksillisuus on näissä yleisempää kuin kaksitavukantaisissa ja olosijaisissa yleisempää kuin tulosijaisissa.

(d)
häkellyksissä(än), ihastuksissaan, ihmetyksissään, keskeytyksissä, kumarruksissa, litistyksissä, pökerryksissä, sukelluksissa, unohduksissa (PS), hengästyksissä, kosketuksissa, pysähdyksissä (skt), eristyksissä, kiivastuksissaan (l)

Useimpia näistä vastaa aktuaalinen verbikantainen Us- (tai Os-) johdos. Osassa tapauksia Us-substantiivi ilmaisee tilaa eikä tekoa (» § 234), esim. hätäännys ’hätääntyneisyys, hätääntymisestä seuraava tila’ (< hätääntyä), hermostus (< hermostua) (vrt. teonnimet kuten litistys ’litistäminen’ tai sukellus).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot