Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > ava-us, opet-us > § 232 Us-sanojen keskeiset tyypit: lakkautus, rynnistys

§ 232 Us-sanojen keskeiset tyypit: lakkautus, rynnistys

Johdin ‑Us (: ‑Ukse-) liittyy tavallisimmin vartaloltaan monitavuisiin CtA-loppuisiin verbeihin sekä AA-vartaloisiin supistumaverbeihin (» § 222 asetelma 73). Johdin kiinnittyy CtA-verbin (heikkoon) vokaalivartaloon, ja vartalon lyhyt loppuvokaali jää pois (kunnioit-us, asenn-us, molskahd-us); AA-supistumavartalo on vahva-asteinen, ja sen pitkä loppuvokaali lyhenee (ryntä-ys). Näiden verbien Us-johdokset ovat merkitykseltään valtaosin teonnimiä tai teosta rajautuvaa kokonaisuutta ilmaisevia. Lisäksi Us-johdin voi liittyä muihinkin supistumaverbeihin sekä kolmitavuisiin CtU-, le-, itse- ja Aise-vartaloihin (» § 234). Supistuma-, CtU- ja le-vartaloiden loppuvokaali jää pois tai sulautuu johtimen U:hun (poikke-us, siivo-us; ilmest-ys, hajaann-us; epäil-ys), itse- ja Aise-vartalot lyhenevät enemmän (punni-t‑us, lauka-us). Koko Us-johdostyyppiin kuuluu runsaat 2 000 sanakirjalekseemiä.

Monitavuisista CtA-vartaloisista verbeistä Us-johdokset ovat produktiivinen teonnimityyppi:

 
‑ttA- > alitus, hauskuutus, jäähdytys, kuntoutus, lakkautus, lihotus, menetys, oksetus, opetus, palautus, peruutus, puuskutus, pölytys, toteutus, ulkoilutus, valitus, vilkutus, ylevöitys | ‑stA- > kiristys, lavastus, pyöristys, rynnistys | ‑ntA- > asennus, varmennus, vähennys | ‑rtA- > kujerrus, ymmärrys | ‑ltA- > kavallus, kimallus | ‑(A)htA- > hairahdus, syöksähdys
 
Tuunasen mukaan Hornetit muuttavat merkittävästi ilmavoimien koulutusta. Koulutuksen sopeutus uuteen konetyyppiin alkoi itse asiassa jo pari vuotta sitten. (l) | – – ettei malta millään kävellä muitten junasta nousseitten laahustuksen mukana – –. (k) | Päijänne-tunnelin tyhjennyksen aikana Silvolan vedenpinta laskisi yli neljä metriä. (L)

Us-teonnimiä ei kuitenkaan yleensä muodosteta sellaisista vartaloltaan nelitavuisista (U)ttA-johtimisista verbeistä, jotka on johdettu kolmitavuisesta CtA- (tai CtU-) vartaloisesta verbistä:

 
*kirjoitutus (< kirjoituttaa < kirjoittaa), *opetutus, *vedätytys | ?asennutus (< asennuttaa < asentaa), ?kaiverrutus, ?tarkistutus | *kauhistutus (< kauhistuttaa < kauhistua), *viivästytys

Kuitenkin kantavartaloltaan ltA-loppuisista UttA-verbeistä Us-teonnimi on joskus mahdollinen: edellytys (< edellyttää < edeltää), sovellutus (PS), puhallutus (skt), ?sisällytys, ?sukellutus, samoin htU-vartalokantaisista: perehdytys (< perehdyttääperehtyä), tervehdytys (l). Rajoitus ei myöskään koske AhtA-johtimisten momentaaniverbien (hd)UttA-edelleenjohdoksia (heila(hd)uttaa < heilahtaa), joista Us-johdokset ovat produktiivinen teonnimityyppi – tosin aina hd-ainekseton –, esim. heilautus ~ *heilahdutus, räjäytys ~ *räjähdytys (verbien hdUttA ~ UttA-vaihtelusta » § 323).

Monien AhtA-verbien Us-teonnimillä on variantti, josta puuttuu hd-aines:

 
huraus ~ hurahdus (< hurahtaa), heilaus ~ heilahdus, jysäys ~ jysähdys, kumaus ~ kumahdus, räiskäys ~ räiskähdys

Tämä vaihtelu koskee lähinnä deskriptiivikantaisia sanoja, mutta ei verbikantaiseen AhtA-verbiin perustuvia kuten käännähdys ~ *kääntäys (< käännähtää), lausahdus ~ *lausaus, uuvahdus ~ *uuvaus; joitakin leksikaalistuneita hd:ttömiä variantteja kuitenkin on: henkäys (~ hengähdys), katsaus, seisaus.

Huom. Merkityksen puolesta sekä AhtA- että UttA-verbiin korreloituvia ovat kulaus, leiskaus, läimäys ja läpsäys; vrt. kulautus, leiskautus, läimäytys (skt).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot