Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja > pesä-ke, kohd-e, jalk-ine, kaista-le, leima-sin > § 202 Muut nominikantaiset e : ee -tyyppiset sanat

§ 202 Muut nominikantaiset e : ee -tyyppiset sanat

Johtimen ‑ex (: ‑ee-) sisältävät substantiivit ovat useimmiten verbikantaisia (» § 241242), mutta johdostyyppiin kuuluu myös joitakin nominikantaisia, enimmäkseen oppitekoisia sanoja:

 
Substantiivikantaisia: kirje, kohde, laude, raide, rinne, sähke, vuode | Adjektiivikantaisia: hyve, kuume, muste, pahe, suure, vaje

Aines ‑ex : ‑ee- sisältyy myös johtimiin ‑kex (» § 201), ‑rex (» § 211), ‑(i)nex ja ‑lex.

Johtimen ‑(i)nex sisältäviä lekseemejä on kymmenkunta. Ne ovat paljolti oppitekoinen, kantasanoiltaan ja semantiikaltaan heterogeeninen joukko; ryhmässä on useita vaatekappaleen nimityksiä. Monilla (i)nex-johdoksilla on myös välineennimen (» § 255) kaltainen merkitys.

 
esine, jalkine, kapine, käsine, pukine, päähine, tamineet, teline, vastine, väline

Noin viidellätoista lex-loppuisella substantiivilla on kantasana tai korrelaatti. Johdin ‑lex liittyy kaksitavuiseen kantaan. Sitä voi edeltää kantasanaan kuulumaton i-, A- tai U-aines (raakile, pirstale, kääryle). Verbikantaiset tai verbiin korreloituvat lex-johdokset merkitsevät useimmiten verbivastineensa toiminnan tulosta (teon tuloksen nimistä » § 226).

 
Nominikantaisia tai -korrelaatillisia: kaistale, kaitale, myötäle, raakile, rypäle | Verbikantaisia tai -korrelaatillisia: kääryle, leikkele, repale, räiskäle, tekele

Lekseemikannattomat ovat yleensä Alex-loppuisia, esim. hiutale, järkäle, kappale, jotkin deskriptiivisiä, pejoratiivisia yksilönnimiä kuten ketale, rääpäle, vonkale (» § 211).

Huom. Kantasanattomia ex-loppuisia sanoja ovat esim. ase, jänne, kuve, säde, vene ja adjektiivit ahne, kade, terve, tiine, tuore ja viime (myös » § 152), nex-loppuisia mm. paikannimet Kuortane, Pälkäne ja Yläne. Nykykielessä johdoksia eivät ole myöskään sellaiset lex : lee- ja rex : ree‑vartaloiset sanat, joilla on l : le- ~ r : re‑vartaloinen variantti ja sekaparadigmaisuutta, esim. askel ~ askele, manner ~ mantere (» § 70).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot