Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > kerrostu-ma, hahmotel-ma > § 245 mA ja elmA-aines teon- ja tuloksennimissä

§ 245 mA ja elmA-aines teon- ja tuloksennimissä

Johtimen mA sisältävät verbikantaiset substantiivit ilmaisevat yleisimmin teon tulosta. Kantasanoina on eri vartalotyyppien verbejä, etenkin U-vartaloita (» § 222 asetelma 73). Nämä kantaverbit ovat yleensä intransitiivisia ja ilmaisevat itsestään tapahtuvaa prosessia. Verbikantaisia mA-johdoksia on runsaat 300 sanakirjalekseemiä. Ryhmä on karttuva, mutta ei teonnimien tapaan produktiivinen. Johdin liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon (kanta-ma, tihenty-mä), le-verbin tapauksessa kuitenkin (heikkoon) konsonanttivartaloon (kirjoitel-ma). UtU-johdos voi menettää tU-aineksensa mA-johtimen edellä (hankautu-ma ~ hankau-ma).

Tavallisinta mA-johdosten muodostus on U- ja le-vartaloisista verbeistä. le-kantaisista VelmA-loppuiset perustuvat ile- eivätkä ele-vartaloiseen verbiin (kokoelmakokoilla); joillakin taas ei ole aktuaalista le-verbikantaa, vaan kantasanana on kaksitavuinen verbi tai substantiivi.

 
2-tav. ‑U- > hiertymä, kuluma, lausuma, liukuma, murtuma, osuma, poistuma, yhtymä | Monitav. ‑U- > henkilöitymä, huipentuma, kerrostuma, kovettuma, otaksuma, ruumiillistuma, ryhmittymä | ‑UtU-, ‑VntU- > jakau(tu)ma, liittou(tu)ma, rappeu(tu)ma, varauma
 
‑le- > asetelma, jäljitelmä, kirjoitelma, kuunnelma, lyhennelmä, muistelma, muunnelma, päätelmä, rakennelma, tiivistelmä, viljelmä, yhdistelmä | kuvaelma (← kuvailla), kyhäelmä, mukaelma, runoelma | iskelmä (< *iskellä < iskeä), katkelma, laskelma, tunnelma, tutkielma

Monet elmA-johdoksista ilmaisevat taiteellisen tai kirjallisen toiminnan tulosta. Muodosteet ovat paljolti oppitekoisia. Lähinnä nominikantaisia ja (e)lmA-yhdysjohtimisia ovat esim. sanat kirjelmä ja unelma.

Muu kuin U- tai le-loppuinen kantavartalo on vain joillakin mA-substantiiveilla:

 
1-tav. > juoma, jäämä, voima | ‑A- > elämä, kantama, painama, väittämä | ‑e- > iskemä, lukema, purema | ‑i- > perimä, suuntima | ‑O- > lahjoma, sanoma, viittoma | ‑AA-, ‑VA- > aukeama, kohoama, repeämä, virtaama | ‑ne- ~ ‑ntU- > kuulonheikkenemä, ulkonema | 3‑tav. ‑A- > olettama (l) | ‑Oi(tse)- > valikoima

mA-johdoksen tarkoitteena voi olla muukin kantaverbin ilmaisemasta tapahtumasta erottuva kokonaisuus kuin sen tulos, kuten sanoissa esiintymä, näkymä, tapahtuma. Merkitykseltään teonnimen kaltaisia puolestaan ovat muutamat epäagentiivisista verbeistä johdetut sanat: elämä, kuolema, sattuma, syntymä, taantuma. Merkitykseltään erikoistuneita leksikaalistumia taas ovat esim. järjestelmä, menetelmä, määritelmä, suunnitelma, vaikutelma ja rupeama, satama, surma. Yhdyssanan määriteosana esiintyy sellaisiakin mA-sanoja, joita ei tavata itsenäisenä lekseeminä, esim. puimakone, istumapaikka, nukkumalähiö (» § 417).

mA-johdokset (paitsi elmA-loppuiset) voivat saada verbiltä periytyvänä laajennuksena subjektigenetiivin, määriteosaksi myös adverbiaalin tai subjektinominatiivin:

 
kiväärin osuma | käärmeenpurema, maanvyörymä, verenpurkauma | nastoitettujen talvirenkaiden keskimääräinen kuluma (l) | – – routaiseen maahan oli jäänyt kynnen raapimia. (L) saastekertymä, palkkaliukuma, päähänpinttymä

Huom. Nominikantaiset paikkaa ilmaisevat mA-johdokset » § 188.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot