Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Kollektiivijohdokset > § 179 Lihaksisto, pajukko, pentue: kollektiivisanojen merkityksiä

§ 179 Lihaksisto, pajukko, pentue: kollektiivisanojen merkityksiä

Kollektiivijohdos ilmaisee joukkoa tai kokonaisuutta, joka tyypillisesti koostuu johdoksen kantasanan tarkoitteista, esim. lihaksisto ’lihasten muodostama kokonaisuus’, ohjeisto, papisto, aallokko, pajukko, pentue. Kollektiivijohdokset ovat enimmäkseen substantiivikantaisia, ja kantasanan tarkoite on yleensä jaoton, laskettava entiteetti. Kollektiivijohdokset ovat osa laajempaa kollektiivisanojen luokkaa (» § 557).

Kollektiivijohdosten morfologisia tyyppejä ovat (i)stO- ja (i)kkO-johdokset sekä harvinaisemmat Uex-johdokset. Näistä (i)stO-johdokset ovat produktiivisin ja leimallisimmin kollektiivismerkityksinen tyyppi.

Kollektiivijohdos on sisällöltään monikollinen. Erona kantasanan monikkomuotoon on, että johdoksen tarkoite hahmottuu yhtenäisemmäksi, jaottomaksi ja rajatuksi kokonaisuudeksi (vrt. ohjeistoohjeet, aallokkoaallot, pentuepennut); kollektiivijohdos voi itse esiintyä myös monikkomuotoisena. Aina kollektiivijohdoksen tarkoite ei suoranaisesti koostu kantasanan tarkoitteista: neuvosto, virasto, kehikko, puolue. Joillakin johdoksilla on samalla paikan merkitys, esim. pajukko, heinikko, vuoristo, kirjasto (paikkaa ilmaisevat johdostyypit » § 185188). Kollektiivijohdoksia esiintyy myös sukuniminä: Haavikko, Niinistö, Katajisto.

Kollektiivisten (i)kkO- ja (i)stO-johdosten merkityserona on se, että (i)kkO-johdoksen ilmaisema kollektiivi on usein konkreettinen, kiinteä kokonaisuus, kun taas (i)stO-johdos voi käsitteistää kollektiiviksi myös toisiinsa abstraktimmassa yhteydessä olevia tai olevaksi miellettäviä samaan lajiin kuuluvia entiteettejä.

Joillakin substantiivikantaisilla, varsinkin paikkaa ilmaisevilla (i)kkO-johdoksilla on jokseenkin synonyyminen (i)stO-johtiminen vastine, esim. hyllykkö ~ hyllystö, kuusikko ~ kuusisto, pensaikko ~ pensa(i)sto. Samaa vaihtelua esiintyy sukunimissä, esim. Haavikko ~ Haavisto. Johdostyyppien rinnakkaisuus perustuu osaltaan murre-eroon: johdin ‑(i)stO on alkuaan länsimurteinen, ‑(i)kkO itämurteinen.

Pienen kollektiivijohdosten tyypin muodostavat isO-loppuiset sanat nuoriso, yhteisö, yleisö, ylhäisö ja alhaiso, joista muissa kuin nuoriso-sanassa on kantana inen-adjektiivi ja johtimena siten ‑O. Muiden substantiivijohdostyyppien kollektiivismerkityksisiä sanoja ovat mm. iO-johdokset emiö, hetiö, kasvio, lehtiö ja yhtiö (iO-johdoksista » § 187, 197, 204, 248) sekä eräät (llisU)Us-johdokset kuten kasvillisuus, kirjallisuus, varallisuus, runous ja tietous (» § 176). Kollektiivia ilmaisevat myös kunta-loppuiset yhdyssanat, esim. henkilökunta (~ henkilöstö), eläinkunta, ja ryhmäsanan joukko, lauma tms. edusosanaan tai -sananaan sisältävät yhdyssanat ja NP:t (» § 557, 592).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot