Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Affektisia johdostyyppejä ja muotteja > pal-ikka, mets-ikkö, lituska, rotisko > § 210 Äänteen k sisältäviä affektisen sananmuodostuksen keinoja

§ 210 Äänteen k sisältäviä affektisen sananmuodostuksen keinoja

Johdinaines kkA esiintyy affektisena substantiivinjohtimena yksin tai yhtymissä ‑ikkA ~ ‑UkkA. Kantana on substantiivi tai deskriptiivinen vartaloaines. Deskriptiivikantaiset ovat useimmiten elollisen olennon nimityksiä. (Muita kkA-johdoksia ja kkA-loppuisia sanoja » § 199, 218, 288.)

 
(‑i +) ‑kkA: hanikka, kannikka, palikka, nypykkä, ressukka (PS), possukka (L) | Deskriptiivikantaisia: jörrikkä, mötikkä, nulikka (PS), jäpikkä (skt)
 
‑U + ‑kkA: lehdykkä, pallukka, perukka (< perä), pohjukka, pullukka, pyörykkä, sopukka (< soppi) (PS), missukka, pussukka (skt) | Naisten etunimiä: Annukka, Marjukka

(k)kA- ja (i)nen-johdinten yhtymä ‑kAinen esiintyy affektisissa substantiiveissa ja joissain adjektiiveissakin. Johtimen alkuun voi lisäksi kuulua ‑U tai ‑O.

 
Substantiiveja:keijukainen, lapsukainen, neitokainen (PS), lehdykäinen (l, k); (adjektiivikantaisia:) ainokainen, nuorukainen, pienokainen | Adjektiiveja: lyh(y)käinen, ohkainen, uutukainen, köykäinen (< kevyt)

Myös joillain (i)kkO-johdoksilla (» § 182183, 198) on deminutiivinen merkitys:

 
lammikko (< lampi), metsikkö, puistikko (< puisto), suukko, kepakko (vrt. keppi)

Merkitys on voinut eriytyä ja neutraalistua tästä edelleen: esim. maljakko tarkoittaa tietynlaista astiaa eikä ’pientä maljaa’. Selvästi affektisia sen sijaan ovat yksitavuisen lyhentyneen kantavartalon sisältävät kkOnen-johtimiset sanat miekkonen, naikkonen ja veikkonen.

iskO-, iskA- ja UskA-loppuiset sanat ovat kantavartaloltaan deskriptiivisiä esineen tai rakennuksen, jotkin olennonkin nimityksiä. Niissä on lekseemejä yhteensä parikymmentä.

 
‑iskO: rotisko, rötiskö (PS), horisko (skt) | ‑iskA: räpiskä, rötiskä (PS), rotiska (l) | ‑UskA: latuska, läpyskä (PS), lituska, lätyskä (skt)

Neutraalikäyttöisiä ovat mm. puolisko ja leiviskä. Sanat limaska ja nuljaska ovat kasvin- ja sienenniminä neutraalit, mutta ihmisestä käytettyinä affektiset.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot