Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muut possessiivijohdokset > halu-kas, mutk-ikas, perinte-ikäs > § 287 kAs-sanojen muodostus ja merkitys

§ 287 kAs-sanojen muodostus ja merkitys

Johtimen ‑(i)kAs (: ‑(i)kkAA-) sisältävät johdokset ovat enimmäkseen adjektiiveja, ja niitä on parisataa sanakirjalekseemiä. Lisäksi (i)kAs-johdoksiin kuuluu runsaat 50 substantiivia. Johdostyyppi ei ole produktiivinen, mutta uudismuodosteet – lähinnä adjektiivit – ovat satunnaisesti mahdollisia. Johtimella on kaksi varianttia: -kAs ja i-alkuinen -ikAs. Kantasanana on useimmiten substantiivi; adjektiivikantaisia (i)kAs-johdoksia on vain muutama: hyväkäs, kelvokas, kuivakas, nuorekas. Johdin kiinnittyy genetiivivartaloon (iä-käs, temperamenti-kas; poikkeus: huop-ikas), jonka pitkä vartalovokaali lyhenee (tunte-ikas).

i:llinen johdinvariantti -ikAs liittyy ee-vartaloihin yksinomaisena vaihtoehtona (ilme-ikäs) sekä vallitsee e- ja A-vartaloisissa kantasanoissa (juon-ikas, sorm-ikas; juov-ikas, särm-ikäs), joista toisaalta on myös kAs-johdoksia (nime-käs, parra-kas). Vaihteluparejakin on, kuten lihaksikas ~ lihaksekas, suonikas ~ suonekas, juurikas (subst.) ~ juurekas (adj.). i-, O- ja U-vartaloon voi liittyä vain i:tön johdin -kAs. Kantoina ei esiinny AA-vartaloita eikä juuri monitavuisia A-vartaloita (humal-ikas, asia-kas), hyvin harvoin myöskään yhdyssanoja (mielikuvitukse-kas). Joillakin (i)kAs-substantiiveilla on kantanaan verbivartalo, johon johdin -kAs liittyy nominaalistavan johdinaineksen välityksellä (nous-u-kas, pist-o-kas, al-o-kas) tai suoraan (asu-kas); supistumavartalo lyhenee (koho-kas). Lisäksi on kantasanattomia (A)kAs-loppuisia adjektiiveja (» § 289).

Substantiivikantaiset (i)kAs-adjektiivijohdokset ovat merkitykseltään possessiivisia. Oheismerkityksenä on usein kantasanan tarkoitteen tai tarkoitteiden runsaus. Kantasubstantiivi on useammin abstrakti- kuin konkreettismerkityksinen.

 
ansiokas, aromikas, halukas, kulmikas, kunniakas, maukas, menestyksekäs, mielekäs, pelokas, ryhdikäs, toiveikas, täplikäs, varakas, voimakas, värikäs, äänekäs

Jotkin (i)kAs-adjektiivit ilmaisevat sellaista, jossa on kantasanan tarkoitteen tyypillisiä ominaisuuksia, esim. kodikas, lapsekas, miehekäs, nerokas (vrt. mAinen-johdokset » § 280). Merkitykseltään erikoistuneita leksikaalistumia puolestaan ovat esim. aistikas, itsekäs, kohtalokas, mallikas, nenäkäs, nimekäs, sielukas, ytimekäs.

(i)kAs-johdoksella on usein rinnallaan toinen samakantainen possessiivijohdos, esim. oikukas ~ oikullinen, mutkikas ~ mutkainen, laadukas ~ laatuisa, voitokas ~ voittoisa ~ voitollinen, kärjekäs ~ kärkevä. Varianttien merkityksessä voi olla eroakin, esim. arvokasarvoisa ~ arvollinen, iäkäsiäinenikävä.

(i)kAs-johtimiset substantiivit ovat enimmäkseen substantiivikantaisia ja ilmaisevat ihmistä tai muuta elävää olentoa tai muuta entiteettiä. Sanoissa on joitakin semanttisia keskittymiä:

 
Ihmisen tai eläimen nimityksiä: asiakas, asukas, ehdokas, kellokas, lahokas, nisäkäs, nousukas, osakas, tulokas | Sienen nimiä: keltahaarakas, maljakas, orakas, vahakas, vinokas | Ruoan nimiä: haudikas, kohokas, munakas, vanukas | Kengän nimityksiä: avokas, hollannikas, huopikas ~ huovikas, lapikas, saapikas, tallukas | Geometrian termejä: neljäkäs, suunnikas, tahokas

(i)kAs-substantiiveista osan merkitys on läpinäkyvästi tai lähtökohtaisesti possessiivinen. Substantiivit ovat kuitenkin keskimäärin leksikaalistuneempia kuin samanjohtimiset adjektiivit ja paljolti oppitekoisiakin. Myös joillakin ensisijaisesti adjektiivina esiintyvillä (i)kAs-johdoksilla on substantiivikäyttöä, esim. siivekäs, eväkäs.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot