Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Muut possessiivijohdokset > järke-vä, nokka-va > § 290 vA-adjektiivit, joilla ei ole verbikantaa

§ 290 vA-adjektiivit, joilla ei ole verbikantaa

Possessiivinen adjektiivinjohdin vA liittyy yleensä substantiivikantaan (a) tai muuhun nominaaliseen vartaloon (b). Kantasubstantiivi on kaksitavuinen A- tai e(e)-vartalo, jonka (vahvaan) vokaalivartaloon johdin liittyy. vA-johdostyyppiin kuuluu n. 70–80 sanakirjalekseemiä. Tyyppi ei ole produktiivinen.

(a)
harteva, hintava, ilmava, juhlava, kaareva, lehtevä, mittava, rintava, tilava, viljava
(b)
alava, etevä, mukava, sekava, ylevä

Morfologisena kantana on (i)nen-adjektiivi johdoksissa luise-va ja puise-va. Leksikaalistumia ovat ryhmän (b) adjektiivien lisäksi mm. seuraavat:

(c)
henkevä, ikävä, juureva, jäntevä, kalteva, kirjava, kärkevä, kätevä, lihava, luonteva, ponteva, terävä, vakava, valtava, väkevä

Kantasanattomia kolmitavuisia vA-loppuisia adjektiiveja ovat esim. koppava, lipevä, mehevä, mojova, naseva, pyylevä, rehevä ja roteva. Muutamalla on synonyyminen eA-loppuinen vastine, esim. juoheva ~ juohea, muheva ~ muhea.

Huom. vA-possessiivijohtimen kanssa asultaan identtinen on verbikantaan liittyvä VA-partisiipin johdin (» § 297). Leksikaalistunutta adjektiivikäyttöä on esim. VA-partisiipeilla hemaiseva, jäätävä, loistava, mahtava, pätevä, sopiva, sulava, suotava (partisiippien adjektiivistumisesta » § 630632; passiivin VA-partisiippileksikaalistumien modaalisuudesta » § 524 huom.). Sama pääteaines esiintyy myös AhtAvA-loppuisissa moderatiiviadjektiiveissa, esim. harmahtava, jatsahtava (» § 295). Lisäksi on vA-loppuisia kolmitavuisia substantiiveja, jotka eivät hahmotu johdoksiksi, esim. jalava, pellava, tenava.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot