Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja > sis-usta, sis-us, selkä-mys, laita-ma > § 188 Suhteellinen paikka: johdosten koostumus ja merkitys

§ 188 Suhteellinen paikka: johdosten koostumus ja merkitys

Johtimen UstA tai ‑Us (: ‑Ukse-) sisältävät substantiivit ilmaisevat suhteellista paikkaa: osaa tai tiettyä kohtaa jostakin entiteetistä. Kumpaankin johdostyyppiin kuuluu parikymmentä lekseemiä. Tyypit eivät ole produktiivisia.

Kantana on tilaa ilmaiseva nominivartalo (a) tai sellainen substantiivi, joka tarkoittaa jonkin toisen entiteetin osaa (b). Kantavartalon lyhyt loppuvokaali jää pois johtimen edeltä (poikkeuksia: kulma-us, nurkka-us). Yleensä samasta kannasta esiintyy sekä UstA- että Us-johtiminen variantti.

(a)
alus(ta) ’alla oleva pinta tai esine’, edus(ta) ’edessä oleva paikka tai tila’, sisus(ta), sivusta, vierus(ta), ympärys(tä)
(b)
helmus(ta), jalusta, perusta (< perä), reunus(ta), rinnus(ta), seinus(ta)

Genetiivimäärite(osa) täsmentää johdoksen tarkoittaman suhteellisen paikan sijainnin, esim. takan reunus(ta), paidanrinnus, suunympärys. Ryhmän (a) Us-johdokset esiintyvät usein myös yhdyssanan määriteosana, esim. alushame, keskushermosto, päällysmies, vierustoveri, ympärysmitta. Osin eri merkitys kuin Us-vastineellaan on UstA-johdoksilla keskusta, selusta, tausta (vrt. keskus, selus, taus).

Jotkin nominikantaiset mUs-johdokset ilmaisevat vaatteen tai olion osaa: etumus, rintamus, selkämys, sisälmykset, takamus. Nämä johdokset ovat semanttisesti samanlaisia kuin Us(tA)-johdosten ryhmä (b). (Yksilötarkoitteiset (i)mUs-johdokset » § 196; verbikantaiset mUs-johdokset » § 243.)

Johdin mA puolestaan muodostaa joistakin nominikannoista paikan nimityksiä, esim. laitama, rantama, reunama, seinämä, taajama. Enimmäkseen mA-johdin kuitenkin liittyy verbikantoihin (» § 245). Konsonanttivartaloisen kannan sisältää askelma. Deminutiivisen (» § 206) sävyiset sanat lahdelma, notkelma ja saarelma taas ovat lmA-johtimisia.

Huom. Lisäksi on runsaasti muuta kuin paikkaa ilmaisevia nominikantaisia Us-johdoksia, esim. kannus, ohjus, sormus (» § 200). Oma ryhmänsä ovat yksilönnimitykset kuten vanhus, typerys (» § 196).

mA-loppuisia nykykielessä kantasanattomia paikan nimityksiä ovat mm. asema, poukama ja valkama. Muita kolmitavuisia mA-loppuisia substantiiveja ovat esim. kuusama, nikama, paukama, pisama, rihkama, salama, ongelma, rykelmä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot