Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Kollektiivijohdokset > aallo-kko, pensa-ikko > § 183 kkO-sanojen merkityksiä

§ 183 kkO-sanojen merkityksiä

Tyypillisiä kollektiivismerkityksisiä (i)kkO-johdoksia ovat esim. aallokko, ruudukko ja solukko. Kollektiivinen merkitys voi kuitenkin ilmetä eri lekseemeissä eri tavoin. Usein (i)kkO-johdoksen tarkoittama kantasanan tarkoitteista koostuva kokonaisuus on esine tai muu artefakti, kuten seuraavissa:

(a)
hyllykkö, lokerikko, naulakko, portaikko, pylväikkö, säleikkö

Sellaisissa oppitekoisissa sanoissa kuin asteikko tai taulukko kollektiivinen merkityssisältö ei sen sijaan ole yhtä läpinäkyvä.

Joidenkin (i)kkO-johdosten tarkoite ei suoranaisesti koostu kantasanan tarkoitteista, vaan sisältää kantasanan tarkoitteen olennaisena osanaan tai kantasanan ja johdoksen tarkoitteiden välillä on muunlainen kuuluvuussuhde, esim. haulikko, ristikko, rullakko ’rullalava’, silmikko, valjakko (vrt. possessiiviset adjektiivijohdokset » § 261–). Kuuluvuussuhteeseen perustuvat myös sellaiset yksilön nimitykset kuin humalikko, karjakko, älykkö (» § 198). Oman pienen semanttisen ryhmänsä muodostavat kantasanan tarkoitte(id)en pitopaikkaa tarkoittavat johdokset kynttelikkö, mausteikko, kermakko ja sokerikko.

Monet kollektiivismerkityksiset (i)kkO-johdokset ovat samalla paikan nimityksiä. Kantana on yleensä jotain luonnonvaraisen kasvuston tai maaston yksikköä merkitsevä sana (b). Alaryhmä ovat metsän tai metsikön nimitykset, joissa kantana on puulajin nimi.

(b)
heinikko, jäkälikkö, kaislikko, kanervikko, karikko, kivikko, kumpareikko, pensaikko, pusikko (vrt. puska), risukko, ruohikko, taimikko, varvikko, vatukko, vesa(i)kko | haavikko, katajikko, koivikko, kuusikko, lepikko, männikkö, näreikkö, pajukko

Pikemmin tarkoitteensa koostumusta kuin kollektiivia tällainen paikanjohdos ilmaisee, jos kantana on ainesana:

(c)
hietikko, jäätikkö, nurmikko, rapakko, savikko, sepelikkö

Merkitykseltään vähemmän selvästi kollektiivisia luonnonpaikan nimiä ovat myös esim. metsikkö, puistikko (» § 210), leimikko, louhikko, rannikko ja viidakko.

Paikkaa tai aluetta ilmaisevien adjektiivikantaisten (i)kkO-johdosten tarkoitetta leimaa kantasanan ilmaisema ominaisuus:

(d)
aavikko, kapeikko, kosteikko, matalikko, pehmeikkö, pyhäkkö, tiheikkö

Valtaosa näistä ilmaisee luonnonpaikkaa samoin kuin kantasanattomat, deskriptiiviset allikko, jorpakko, lätäkkö, pöheikkö, pöpelikkö ja ryteikkö.

Huom. Numeraalikantaiset ikkO-johdokset tarkoittavat kantasanan ilmaiseman kokoista (ihmis)joukkoa, esim. kolmikko, viisikko, tai muuta kokonaisuutta, esim. kahdeksikko ’kahdeksan soutajan kilpavene’, torviseitsikko. Kahdeksikko ja yhdeksikkö ovat myös vastaavan lukusanan substantiivinimityksiä (» § 791). Ihmisen nimitys on miljoonikko (» § 198).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot