Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > § 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Substantiiveja muodostavia johtimia on n. 70. Substantiivijohdosten merkitykseltään yhtenäisiä morfologisia tyyppejä tai sellaisten ryhmiä ovat esim. ominaisuudennimet (» § 175178), kollektiivijohdokset (» § 179183) ja affektiset johdokset (» § 206213). Nämä johdosryhmät ovat valtaosin nominikantaisia. Toisaalta verbikantaiset substantiivit (» § 221259) muodostavat oman semanttisesti ja syntaktisesti yhtenäisen substantiivijohdosten ryhmän. Verbikantaiset substantiivit kuvataan omassa luvussaan, ja näistä johdostyypeistä joidenkin nominikantaiset jäsenet käsitellään erillään verbikantaisista, esim. (U)ri-johdokset kahdessa kohtaa: pykälissä 195 ja 254.

Merkitykseltään varsin yhtenäisiä ryhmiä ovat myös paikkaa (» § 185188) tai yksilöä (» § 189199) tarkoittavat johdostyypit. Lisäksi on merkitykseltään heterogeenisempia johdostyyppejä (» § 200205). Affektisia ja slangijohdoksia puolestaan yhdistää niiden käyttömotivaatio.

Tässä luvussa erotettavat merkitysryhmät edustavat väljiä yleismerkityksiä, joihin on yksittäisissä johdostyypeissä aina sanakohtaisia poikkeuksia. Kaksi tällaista merkitystä voi myös yhdistyä samassa lekseemissä, kuten kollektiivin ja paikan merkitys sanoissa heinikko, pajukko tai yksilön ilmaiseminen ja affektisuus sellaisissa sanoissa kuin tohelo tai tumpelo.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot