Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > löyd-ös, suomenn-os > § 244 Os-johdokset: tyypillisesti teontuloksen nimiä

§ 244 Os-johdokset: tyypillisesti teontuloksen nimiä

Os-johdokset tarkoittavat tyypillisesti kantaverbin ilmaiseman toiminnan tai teon tulosta, mutta niillä on myös muuta käyttöä. Johdostyyppiin kuuluu satakunta sanakirjalekseemiä. Johdin ‑Os (: ‑Okse-) liittyy etenkin kaksitavuisiin A-loppuisiin ja kolmitavuisiin ntA-loppuisiin verbivartaloihin, mutta kantana voi olla myös muu kaksitavuinen vartalo (» § 222 asetelma 73). Johdin kiinnittyy (heikkoon) vokaalivartaloon, jonka loppuvokaali katoaa.

 
‑A- > jätös, keitos, kierros, liitos, löydös, ostos, pistos, päätös, tuotos, veistos | ‑e- > kytkös, panos, tulos, tungos | ‑i- > louhos, tukos, yskös | ‑o- > katkos, kudos, leivos, rikos, sidos | ‑U- > puutos | 3-tav. ‑ntA- > jäljennös, muhennos, suurennos, uudennos, väärennös

Joskus kantaverbiksi voidaan käsittää yhtä hyvin transitiiviverbi kuin sen U-johdoskin (Us-johdosten samantyyppisiä tapauksia » § 234):

(a)
käännös (< kääntää ~ kääntyä) | elämänmuutos ~ lainmuutos ~ mielenmuutos (< muuttaa ~ muuttua) | sukupolvenvaihdos (< vaihtua ~ vaihtaa)

Oma ryhmänsä ovat sellaiset (nn)Os-johdokset, jotka on muodostettu kantasanan tarkoittamaan kieleen kääntämistä merkitsevästä ntA-johtimisesta verbistä (» § 328) ja jotka tarkoittavat kääntämisen tulosta, käännettyä tekstikokonaisuutta, esim. ranskann-os (< ranskantaa), venäjännös, vironnos. Koko Os-substantiivien ryhmä karttuu lähinnä vain tällaisten ntA-kääntämisverbien produktiivisuuden kautta. Lisäksi on joitakin nnOs-johtimisia sanoja, joissa nn-aines ei kuulu kantaverbiin: jää‑nnös, luo-nnos, aikaansaa-nnos, puhu-nnos.

Joskus Os-johdokset saavat teonnimille tyypillisiä verbilähtöisiä laajennuksia tai määriteosia (b). Etenkin kolmitavukantaisia (nn)Os-johdoksia saatetaan käyttää (nn)Us-johdosten tapaan teonniminä (c).

(b)
omistajan vaihdos (l) | työpaikanvaihdos (l) | D-vitamiinin puutos (a) | Suvun kytkökset suomalaiseen kulttuurieliittiin näkyvät monella tavalla. (l) | Liian hyvässä muistissa olivat Marunan ja Jousian syytökset Tuuraa kohtaan. (k)
(c)
Petraeuksen komitea velvoitettiin nojautumaan suomennostyössä alkukieliin ja Lutherin uusimpaan saksannokseen. (a) | – – jopa vaalitulosten väärennöksiä [’väärentämisiä’] paljastuu – –. (ou)

Merkitykseltään erikoistuneita Os-johdoksia ovat esim. annos, kaivos, kiitos, koitos, kudos, käytös, laitos, leivos, painos, panos, rikos, teos, tulos, tungos.

Huom. Lisäksi on joitakin nominikantaisia Os-johdoksia kuten kerros, lannos (» § 200). Joskus Os-johdoksen semanttisena lähtökohtana on ne- tai le-verbi, vaikka tämä verbinjohdin puuttuukin Os-johdoksesta: liu-osliueta (: liukene-), väit-ösväitellä, aat-osaatella. Johdin -Os esiintyy myös osana adverbimuottia kytköksissä-, turvoksissa-tyypissä (» § 392).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot