Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Määriteosan muoto > Määriteosa genetiivissä tai nominatiivissa > Genetiivi ja nominatiivi verbikantaisen edusosan yhteydessä > § 415 Sijanvaihtelun vaikutus yhdyssanan merkitykseen

§ 415 Sijanvaihtelun vaikutus yhdyssanan merkitykseen

Kun edusosana on verbikantainen substantiivi, esiintyy vaihtelupareja, joissa genetiivialkuinen yhdyssana on leksikaalistumaton teonnimi, mutta nominatiivialkuinen on leksikaalistuma, joka tarkoittaa teon tulosta tai kohdetta ja on siis oliotarkoitteinen substantiivi. Genetiivialkuisella on yleensä sanaliittovastine, esim. kalan keitto, alueen valtaus, saunan rakennus, jolloin genetiivimuoto on yksilöivämpi kuin määriteosana.

 
Määriteosa genetiivissä Määriteosa nominatiivissa
kalankeitto ’kalan tai kalojen keittäminen’ kalakeitto (ruokalaji)
tavaranlähetys ’tavaran lähettäminen’ tavaralähetys ’lähetetty tavara’
puunleikkaus ’puun leikkaaminen’ puuleikkaus ’puinen koristekuvio’
saunanrakennus ’saunan rakentaminen’ saunarakennus ’sauna’

Nominatiivialkuisella sanalla voi joskus olla myös leksikaalistumatonta käyttöä eli sama merkitys kuin genetiivivariantillaan, esim. paperituotanto = paperintuotanto. Tämän nominatiivialkuisen tyypin elävyydestä ja karttuvuudesta kertovat esim. sellaiset sanat kuin henkilövaihdos, organisaatiomuutos, väestölisäys tai lääkekäyttö.

Nominatiivi- tai harvemmin genetiivimääriteosa voi verbikantaisen edusosan yhteydessä vastata myös paikallissijaista adverbiaalia (» § 587 huom. 2):

 
Määriteosa Paikallissijainen adverbiaali
NOM radioesiintyminen INE esiintyä ~ esiintyminen radiossa
NOM arvokeskustelu ELA keskustella ~ keskustelu arvoista
NOM ammattiorientoitunut ILL orientoitua ~ orientoitunut ammattiin
NOM messukävijä ADE käydä ~ käynti messuilla
NOM kylmäaltistus ALL altistaa ~ altistus kylmälle
GEN rauhanpyrkimys ILL pyrkiä ~ pyrkimys rauhaan
GEN Helsingin-käynti INE käydä ~ käynti Helsingissä ~ Helsingissä-käynti

Nominatiivi on tässäkin asemassa laajakäyttöisempi sija kuin genetiivi. Esimerkiksi paikkaa tai välinettä ilmaisee näistä kahdesta vain nominatiivi: kotihoito ’hoitaminen kotona’ (vrt. kodinhoito), konepesu (vrt. ikkunanpesu). Genetiivi voi tosin ilmaista paikkaa erisnimen yhteydessä (Helsingin-käynti).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot