Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Edusosana partisiippi tai verbi > Yhdyspartisiipit > § 429 Asiantunteva, edesmennyt, tasa-arvovaltuutettu

§ 429 Asiantunteva, edesmennyt, tasa-arvovaltuutettu

Edusosana toimiva partisiippi voi saada nomini- tai adverbimääriteosan, joka vastaa sen kantaverbin syntaktista laajennusta:

(a)
asiantunteva ~ asiantuntematon ’sellainen, joka tuntee asian ~ ei tunne asiaa’ | suustaladattava ’sellainen, joka ladataan suusta’ | höyrykuivattu ’sellainen, joka on kuivattu höyryssä tai höyryllä’ | jälkeenjäänyt | madonsyömä

Vaihtoehtona on usein vastaava lauseke (esim. korvia huumaava, kokoon taitettava), jonka leksikaalistunut tiivistymä yhdyssana on (partisiippilausekkeen rakenteesta » § 527528). Merkitykseltään erikoistuneita, vain yhdyssanana esiintyviä leksikaalistumia ovat esim. käänteentekevä, päivänpolttava, edesmennyt, kirjanoppinut, tervetullut ja mitäänsanomaton.

Edusosa voi olla myös jo sellaisenaan adjektiiviksi tai substantiiviksi leksikaalistunut partisiippi, jolloin määriteosa ei vastaa verbin laajennusta vaan modifioi edusosan merkitystä siten kuin tavanomaisissa määritysyhdyssanoissa. Tällaisia ovat esim. sanat epäluotettava (vrt. luotettava), kuolemanväsynyt (vrt. väsynyt), yleispätevä ja tasa-arvovaltuutettu.

Joskus yhdyspartisiippi vastaa yhdysverbiä (» § 430431) ja voi saada tämän verbivastineensa laajennuksiakin:

(b)
koeajettu auto vrt. koeajaa | peltoa salaojittava kone vrt. salaojittaa peltoa | nuoria kykyjä ryöstöviljellyt manageri vrt. ryöstöviljellä nuoria kykyjä

Yhdysverbeille läheisiä ovat myös sellaiset tilapäiset yhdyspartisiipit, jotka motivoituvat vastaavasta verbikantaisen edusosan sisältävästä (c) tai muusta yhdyssubstantiivista (d). Vastaava yhdysverbikin esiintyy usein, vaikkakaan ei vakiintuneena. Tällaiset yhdyspartisiipit edustavat yhtä vaihetta yhdysverbien kehityksessä (» § 431).

(c)
Yleisurheileva maailma tuntee ainakin kaksi keihäänheittäjää, joilla on myös käsipallotausta. (L) vrt. yleisurheilu, yleisurheilla | Tiilestä sen olla pitää, päättivät Karkkilan sosialidemokraatit rakentaessaan uuden työväentalon tuhopoltetun talonsa tilalle. (l) vrt. tuhopoltto, tuhopolttaa | Ilkka Suomisen, 58, pääjohtama emoyhtiö pidettäneen pystyssä siirtymäkauden ajan, – –. (L) vrt. pääjohtaja, *pääjohtaa
(d)
Kesälomaileva Aho uskoo saavansa kirjan käsistään painoon kolmen, neljän viikon kuluessa. (L) vrt. kesäloma, kesälomailla | Syömälakkoilleelle kapellimestarille tuli nälkä. (L) vrt. syömälakko, syömälakkoilla

Huom. Partisiipit poikkeavat edusosina verbikantaisista substantiiveista siinä, että partisiipin määriteosana (samoin kuin syntaktisena määritteenä) voi olla myös partitiivi- tai monikon nominatiivimuoto, esim. aikaavievä, veretseisauttava (» § 418).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot