Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adjektiivit > Adjektiivilauseke > Adjektiivin määritteet ja täydennykset > § 611 Adjektiivilausekkeen rakenteesta

§ 611 Adjektiivilausekkeen rakenteesta

Adjektiivista ja sen laajennuksista muodostuva kokonaisuus on adjektiivilauseke (AP), jossa adjektiivi on edussanana. Adjektiivilauseke voi käsittää pelkän adjektiivin (pieni lapsi) tai adjektiivin ja erilaisia laajennuksia (hyvin pieni lapsi). Adjektiivin määritteillä ilmaistaan ominaisuuden asteita, esim. hyvin ~ melko kaunis, selvästi epätoivoinen, laatua kuten musiikillisen sointuva tai puhujan asennetta tuohon ominaisuuteen: ihanan ~ ihanasti punainen. Määritteillä kuvataan myös ominaisuuden täyteyden astetta, esim. täysin pimeä, melkein tyhjä, tai suhteellista määrää, esim. paljon suurempi. Ominaisuudesta on myös mahdollista sanoa, missä suhteessa tai mihin nähden se pätee: iloinen asiasta ~ asian johdosta; hankala lukea ~ luettava; 25 metriä pitkä. Muutamat adjektiivityypit saavat täydennyksen: Maijan kokoinen, perso makealle, minua pitempi (» § 613, 619, 635). Adjektiivisesti käyttäytyvät partisiipit voivat saada verbille tyypillisiä täydennyksiä ja määritteitä (» § 630).

Adjektiivin mahdollisia laajennuksia ovat:

  • genetiivi- ja possessiivisuffiksitäydennykset: tunnin pituinen, hyvän näköinen, ikäiseni (» § 613614)
  • erilaiset astemääritteet ja genetiivimääritteet: varsin todennäköinen, yllättävän nopea, ihanan ujo; täysin valmis, kolme minuuttia pitkä, paljon ihanampi, kaikkein ihanin (» § 615616)
  • paikallissijaiset ja adpositioadverbiaalit: varma asiasta, hiestä märkä, Ranskan viinialueille tyypilliset, tunteeton kärsimystä kohtaan (» § 617620)
  • sti- ja muut adverbit: taloudellisesti menestyksekäs, ihanasti ujo, aiemmin hänelle luonteenomainen, nykyisin harvinainen (» § 621622)
  • infinitiivi- ja partisiippimääritteet sekä lauseet: vaivaton ohjata, hyvä tekemään ruokaa, toivoton ohjattava ~ ohjattavaksi; tyytyväinen, että ~ jos ~ kun saa paikan, ainoa joka välittää (» § 623624)
  • vertailuilmaukset: minua parempi, parempi kuin minä; meistä vanhin; kova kuin kivi (» § 635645).

Astemääritteet ja genetiivilaajennukset esiintyvät adjektiivin edellä ja infiniittiset lausekkeet, kuin-ilmaukset ja lauseet jäljessä. Adverbiaalit voivat sijaita joko adjektiivin edellä tai jäljessä, mutta tiettyjä sijaintirajoituksia on riippuen adjektiivin tyypistä (» § 617).

Mittamääritteet ja adverbiaalit voivat esiintyä adjektiivista irrallaan, kun adjektiivilauseke on predikatiivina tai predikatiiviadverbiaalina (a). Eräät määritteet muodostavat adjektiivin ympärille hajarakenteen (b). (» § 1396.)

(a)
Kaksi metriähän se oli leveä? | Se on vaatinut työtä kaikilla tasoilla ja tästä saavutuksesta samoin kuin alaistensa panoksesta Mäkelä on erittäin tyytyväinen. (l) | – – hän tietää ettei lainattuja kirjoja ole tapana palauttaa. Siihen ne eivät ole tarpeeksi arvokkaita saati ainutkertaisia. (k) | Strongbow Cider oli väriltään raadin mielestä hyvän keltainen, – –. Maultaan raati piti tätä siideriä kuivahkon hapokkaana. (l)
(b)
Ihmisen muisti on siitä hyvä, että se säilyttää hyvät muistot paremmin kuin huonot. (l) | Ihmisen geneettinen rakenne on niin monimutkainen, että sitä on mahdotonta näpelöidä sattumanvaraisesti. (l) | – – auto ei välttämättä ole niin hiljainen kuin kuljettaja kuvittelee. (l) | Pietarin katulapset ovat yhtä innokkaita pääsemään valokuvaan kuin lapset kaikkialla maailmassa. (l)

Täydennyksiä ovat inen-loppuisten suhteutusadjektiivien genetiivilaajennukset kuten siskon pituinen (» § 613) ja komparatiivimuotojen partitiivi- ja kuin-rakennelaajennukset kuten minua pitempi ~ pitempi kuin minä (» § 636637). Myös rektioadverbiaali on täydennys, esim. maidolle ominainen. Eräät adjektiivit voivat saada useammankin muotoisia adverbiaaleja: perso makealle ~ makean perään; tyytyväinen tulokseen ~ tuloksesta ~ tuloksen johdosta; kiitollinen hänelle ~ häntä kohtaan (» § 619620). Sellaisille kohtaa, tarkoitusta tai kohdetta ilmaiseville adverbiaaleille kuin kireä hartioista, tarkka tässä asiassa ~ tämän asian suhteen, hyvä veden lämmityksessä ~ veden lämmitykseen, monille outo ei ole selviä kriteereitä täydennykseksi tai määritteeksi erottamiseen. Kaikista adjektiivin paikallissijaisista ja adpositiolausekkeen muotoisista laajennuksista puhutaankin tässä luvussa vain adjektiivin adverbiaaleina.

Huom. Adjektiivit toimivat loogisina predikaatteina samaan tapaan kuin verbit. Semanttisella tasolla adjektiivinkin voi tulkita saavan ns. subjektiargumentin. Se ei kuitenkaan sisälly adjektiivilausekkeeseen. Adjektiivi toimii subjektiargumenttinsa määritteenä, perinteisen terminologian mukaan attribuuttina (työläs projekti, äidille kiitolliset lapset) tai predikatiivina, jonka subjektiargumenttia edustaa esim. lauseen subjekti (Projekti on työläs; Väittely tuntui kiivaalta).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Adjektiivit sanaluokkana

Adjektiivien luokkia

Adjektiivilauseke

Adjektiivien substantiivikäyttö

Partisiippien leksikaalistuminen ja adjektiivistuminen

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot