Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Morfofonologinen vaihtelu > Astevaihtelu > § 42 Suora ja käänteinen astevaihtelu

§ 42 Suora ja käänteinen astevaihtelu

Astevaihtelun alaiset sanavartalot jakautuvat kahteen tyyppiin sen mukaan, onko sanan perusmuoto vahva-asteinen vai ei (vahva- ja heikkoasteisista vartaloista » § 56). Suorassa astevaihtelussa sanan perusmuoto on vahvassa asteessa ja heikkoasteisia muotoja ovat nomineilla esim. yksikön genetiivi, verbeillä esim. indikatiivin 1. ja 2. persoonan muodot. Käänteisessä astevaihtelussa perusmuoto on heikkoasteinen (tyypit tuote, rikas, ydin, työtön, hypätä, kuvitella) ja valtaosa muista, etenkin nominin, muodoista vahva-asteisia. Käänteisen astevaihtelun nomineilla heikkoasteinen on perusmuodon lisäksi yksikön partitiivi (tuotetta, rikasta), verbeillä passiivi (hypätään, hypättiin, hypätty), potentiaali (hypännee), monikon ja 3. persoonan imperatiivi (hypätkää, hypätköön) sekä NUT-partisiippi (hypännyt).

 
Suora astevaihtelu: kukka : kukan | kiertää : kierrän
 
Käänteinen astevaihtelu: rikas : rikkaan | helle : helteen | kerrata : kertaan | maata : makaan

Asetelmasta 15 näkyvät suorassa ja käänteisessä astevaihtelussa olevien lekseemien määrät Perussanakirjassa klusiileittain ja konsonanttiyhtymittäin.

Asetelma 15: Astevaihtelutyyppien lekseemimäärät Perussanakirjassa
Suora astevaihtelu Käänteinen astevaihtelu Yht.
pp : p 274 karppi : karpin
hyppiä : hypin
p : pp 106 opas : oppaan
tampata : tamppaan
380
tt : t n. 2980 tonttu : tontun
saattaa : saatan
t : tt n. 1290 kate : katteen
mitata : mittaan
n. 4250
kk : k n. 1220 palkka : palkan
liikkua : liikun
k : kk n. 540 hake : hakkeen
kurkata : kurkkaan
n. 1750
mp : mm 25 kumpi : kumman
empiä : emmin
mm : mp 15 lumme : lumpeen
kammata : kampaan
40
nt : nn 1432 hento : hennon
myöntää : myönnän
nn : nt 114 vanne : vanteen
rynnätä : ryntään
n. 1550
ŋk : ŋŋ 120 aurinko : auringon
tunkea : tungen
ŋŋ : ŋk 17 rengas : renkaan
hangata : hankaan
n. 140
lp : lv 13 halpa : halvan lv : lp 5 kelvata : kelpaan 18
lt : ll 98 ilta : illan
yltää : yllän
ll : lt 32 sivellin : siveltimet
vallata : valtaan
130
lk : l 22 pelko : pelon l : lk 4 hylätä : hylkään 26
lk : lj 13 kulkea : kuljen lj : lk 16 palje : palkeet 29
rp : rv 12 turpa : turvan rv : rp 9 tarve : tarpeet 21
rt : rr 138 virta : virran
kertoa : kerron
rr : rt 67 vierre : vierteen
verrata : vertaan
n. 200
rk : r 23 korko : koron r : rk 6 perata : perkaan 29
rk : rj 6 kärki : kärjen rj : rk 5 tarjeta : tarkenen 11
ht : hd n. 520 lahti : lahden
lähteä : lähden
hd : ht n. 210 viihde : viihteen
kehdata : kehtaan
n. 730
hk : h 7 vihko : vihot
pyyhkiä : pyyhin
h : hk 3 pyyhe : pyyhkeen
uhata : uhkaan
10
hk : hj   hj : hk 8 lahje : lahkeen
rohjeta : rohkenen
8
p : v 77 sopu : sovun
viipyä : viivyn
v : p n. 30 taive : taipeen
levätä : lepään
n. 110
t : d n. 910 satu : sadun
pitää : pidän
d : t n. 90 keidas : keitaan
kohdata : kohtaan
n. 1000
k : – 117 reikä : reiän
hakea : haen
– : k 57 aie : aikeen
maata : makaan
174
k : v 5 suku : suvun v : k   5

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot