Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Lause subjektina > Että-lause ja alisteinen kysymyslause > § 1147 Tukipronominillinen lause subjektina

§ 1147 Tukipronominillinen lause subjektina

Vaikka tukipronominillinen että-lause tai alisteinen kysymyslause on kategorialtaan NP, sen tyypillisin paikka kirjoitetussa kielessä on verbin jäljessä.

(a)
Edellytyksenä takautuvalle soveltamiselle on se, että järjestelyn ehtoja on muutettu. (l) | Heitä huolettaa se, että julkisuus omii heidät. (l) | Tästä seuraa se, että YK:n ja Punaisen Ristin varastot ovat ajoittain täynnä – –. (l) | Niin olennaistahan ei ole se, mikä ammatti on verokirjassa, vaan se, onko kosketusta politiikan ulkopuolelle, elämänkokemusta. (l)

Silloin kun predikaatin edellä on nominatiivisijainen leksikaalinen NP ja jäljessä tukipronominillinen että-lause tai kysymyslause, jälkimmäinen voidaan tulkita predikatiiviksikin: Mutta hulluus ei ole sitä, että on sairas, vaan sitä että näkee olennaiseen – – (l); Ratkaiseva kysymys on se, onko meillä jaettavaa ja mistä sitä saadaan (l) (» § 1152).

Tukipronominillinen subjektilause sijoittuu predikaatin edelle luontevammin kuin paljas. Tällöin hallitseva lause saattaa muilta osin olla laajakin, toisin kuin subjektin ollessa lopussa (» § 1146), jolloin predikaattiosa on usein melko kiteytynyt, esim. uutta on se että, tästä seuraa se että.

(b)
Se, että ensin mainittu – – kuoli työpaikallaan nykyajan johtajantautiin eli ”burn out’iin” antaa kuvan Lehtisen sanakiepeistä. (l) | Vielä vuosi sitten se, että Outokumpu ei tullut mukaan Sierra Colorado ‑hankkeeseen, oli hallituksen vastustajille sympaattinen kansainvälisen solidaarisuuden osoitus. (l) | Se, onko haukkumanimellä myönteinen vai kielteinen kaiku, ei riipu meistä – –. (l)

Silloin kun hallitsevan lauseen alussa on objekti tai predikatiivi ja verbin jäljessä on puiteadverbiaali, subjektina toimiva että-lause on tavallisesti tukipronominillinen (c). Ilmaus voi kuitenkin olla tukipronominiton, kun hallitseva verbi ja sen lausesubjekti ovat vieretysten, ilman välissä olevaa adverbiaalia (d). Tällöin predikaattiin liittyy tavallisesti kin-partikkeli.

(c)
– – harmaata taloutta ruokkii Suomessa se, että verot ja julkiset maksut ovat varsin kovaa luokkaa. (l) | Ajankohtaista vakuutusalalla on muun muassa se avataanko tapaturmavakuutus ulkomaiselle kilpailulle. (l)
(d)
Ilo kuitenkin säilyi, luinpa mitä tahansa versiota, vaikka selvältä tuntuukin, että Liisan seikkailut on niitä kirjoja, joiden luonne ajan myötä – – muuttuu. (l) | Kysymysmerkiksi jääkin, osataanko valita ne, joista tulisi rohkeimpia muutoksentekijöitä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot