Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä > Vaihtoehtoiset analyysitavat > § 1163 Lause substantiivin määritteenä vs. täydennyksenä

§ 1163 Lause substantiivin määritteenä vs. täydennyksenä

Taustoittava pykälä

Etenkin verbikantaisten substantiivien yhteydessä että-lauseen ja kysymyslauseen voisi tulkita täydennykseksi verbin täydennyksen tapaan: ajattelen ~ ajatus että…, kysyn ~ kysymys tietääkö… Tämä tulkinta ei kuitenkaan ole luonteva sellaisissa tapauksissa, jotka eivät ole verbikantaisia: esimerkki että…, idea että…, Pöydällä oli lappu että osta maitoa. Määritetulkintaa tukee sekin, että näin substantiivin että-lauselaajennus saa yhtäläisen kuvauksen relatiivilausemääritteiden kanssa. Vaikka relatiivipronomini on lauseensa jäsen (subjekti, objekti jne.) ja että-konjunktiolta tällainen tehtävä puuttuu, niin syntaktinen suhde lauseen ja substantiivin välillä on samanlainen.

(a)
– – esillä oli ehdotus, että vajaa 20 prosenttia osakkeista olisi myyty Hämeen Sähkölle. (l) | – – lakiluonnoksissa on ehdotus, joka sallisi markalle kiinteän kurssin. (l) | Tämä on semmoinen kynä, että se ~ joka piirtää tosi hienoa viivaa.

Yhtäläisyyttä että-lauseiden ja relatiivilauseiden välillä osoittaa sekin, että esim. ryhmän (b) lausekkeen jonka mukaan sijalle sopisi että. Silloin taas kun ei ole kyse substantiivin eksplikoimisesta, että-lause ei ole mahdollinen (c).

(b)
– – toimisto pyrkii osoittamaan vääräksi uskomuksen, jonka mukaan suomalainen mainonta ei olisi eurooppalaisella tasolla. (l)
(c)
Koivisto naulasi kiinni aikataulun, jonka mukaan edetään. (l) ~ *aikataulun että edetään | Finnair ei ole halukas muuttamaan politiikkaansa, jonka mukaisesti se haluaa keskittää toimintansa Vantaan kentälle. (l) ~ *politiikkaansa että

Toinen vaihtoehto määritetulkinnalle on se, että että- ja kysymyslauseen katsotaan olevan appositiosuhteessa substantiivin kanssa:

 
ajatus että… ’ajatus on että…’ | kysymys tietääkö… ’kysymys on tietääkö…’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot