Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Lause lauseen jäsenenä > Että ja lauseen interrogatiivisuus > Etteikö-lauseet > § 1159 Kiellon kumoutuminen

§ 1159 Kiellon kumoutuminen

Että ja kysymyslause yhdistyvät etteikö-alkuisissa lauseissa, esim. En epäile etteikö asia ole niin. Etteikö on partikkelin että, taipuvan kieltoverbin ja morfeemin ‑kö sulauma (» § 141142). Hallitseva lause on merkitykseltään kielteinen, ja ilmauksessa esitetään myönteinen kannanotto kieltomuotoisen että-lauseen sisältöön; hallitsevan ja alisteisen lauseen kiellot siis kumoavat toisensa. Esimerkin (a) implikaatio on ’SAK tuntee epäkohdat’, ja esimerkissä (b) ilmaistaan kirjoittajan myönteinen kanta: ’säännöllisillä terveystutkimuksilla on tärkeä merkitys’.

(a)
Ei ole epäilystäkään, etteikö myös SAK tunne ja tiedä nykyisen työttömyysturvajärjestelmän epäkohtia. (l)
(b)
Kiistää ei voi sitä, etteikö säännöllisillä terveystutkimuksilla ole oma tärkeä merkityksensä sairauksien varhaistoteamisessa. (a)

Etteikö-ilmauksiin sisältyvä myönteinen asennoituminen näkyy siinäkin, että lauseessa voi kieltosanasta huolimatta olla totaaliobjekti; sen ei siis tarvitse olla kiellon edellyttämä partitiiviobjekti (c). Vastaava ettei-lause (d) edellyttää partitiiviobjektia.

(c)
Vaikea kuvitella, etteikö Suomen lähestymisohjelma saisi yhtä hyvän vastaanoton kuin Ruotsin, aprikoi Viinanen, – –. (l)
(d)
Vaikea kuvitella, ettei Suomen lähestymisohjelma saisi yhtä hyvää vastaanottoa ~ ?yhtä hyvän vastaanoton kuin Ruotsin.

Etteikö-ilmauksissa hallitsevan lauseen predikaatti merkitsee sanomista, tarkoittamista, kieltämistä ja epäilemistä, esim. sanoa, väittää, taata, tarkoittaa, merkitä, estää, kiistää, kieltää, epäillä; ei ole syytä uskoa ~ epäillä, ei ole epäilystäkään, ei ole varmuutta, ei ole pelkoa, ei ole selvää, ei ole niin x; on vaikea kuvitella. Yleensä etteikö-lauseen verbi on konditionaalissa.

(e)
En tarkoita, etteikö kirja olisi mielenkiintoinen. (l) | En sano ehdottomasti ettenkö voisi jatkaa. (l) | Olisi kohtuutonta sanoa, etteikö alkuvaiheessa tarvittaisi joitain kansallisiakin ratkaisuja. (l) | Mutta minusta ei ole ollenkaan selvää, etteikö olisi selvitty Sorsan sopimuksen – – kanssa. (l) | Suomi ei yhteiskuntana ole vielä niin rapautunut, etteikö se kykenisi toteuttamaan tällaista strategiaa – –. (l)

Huom. Etteikö-lause esiintyy myös retorisena kysymyksenä, jollaisessa implikoidaan myönteistä propositiota: Jotain tarttis tehrä. Aivan. Pakata. Ettenkö muka muista, että kohtapuoliin pitää olla Mikkeliss. Mutta ensin viikko lomaa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot