Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi ja deiksis > Referaatin pronominit > Hän ja he > § 1469 Logoforinen pronomini ja possessiivisuffiksi

§ 1469 Logoforinen pronomini ja possessiivisuffiksi

Monissa puhutun kielen varianteissa sekä näitä jäljittelevässä kaunokirjallisessa dialogissa pronomineja se ja ne käytetään kerronnassa ihmisistäkin, kun taas pronominit hän ja he esiintyvät ensisijaisesti referaatissa ja ovat samaviitteisiä johtolauseen kommunikaatioverbin subjektin kanssa: Se sanoi, että hän antaa ne minulle. Tällaista toisen puhetilanteen puheaktipronominiin viittaavaa pronominia (tässä hän) nimitetään logoforiseksi. Logoforisen pronominin korrelaattina on siis johtolauseessa mainittu henkilö, jonka puhetta tai ajattelua referoidaan. Referaattia ympäröivässä kerronnassa samoin kuin johtolauseessa kyseisiin henkilöihin voidaan viitata myös pronomineilla se ja ne. (Pelkän se-pronominin käytöstä referoinnissa » § 1470.)

 
Se sanoi ihmetelleensä, kuka tuo on joka hänen pitäisi tuntea, ja sitten oli Mirkusta tajunnut että se olin minä. (k) | Ne sanoivat, että heidän muistelemisensa eivät sopineet minun korvilleni. (k) | Sen iskän serkun tytön häät oikein siel ja Ailii ei ollu taaskaa kutsuttu nii se soitti sinne ja kysy et tuleeks hää kuokkimaa, (p) | Se lähetti mulle joskus joulukuussa kortin jossa se kirjotti että hän tulee Suomeen ehkä jo – – loppukeväästä. (p)

Kun hän-pronominia käytetään logoforisesti, pronominilla se voidaan referaatissa viitata johonkin sellaiseen henkilöön, joka ei ole sama kuin johtolauseen subjekti:

 
Essiäj oli tutkittu. Äiti sanoi että ne olivat kuljettaneet sitäj sairaalasta toiseen niin, että sej pelkäsi valkotakkeja. (k) | se [mies] ol Hiakal trenkin, ja sanos et se [susi] hyppäs yli aeraj ja häm putos sen suust ja häm pääs puuhu ja sit se, ol puuj juures pystös se susi, ja nual vert ko tul häne reirestäs (Laitila, MA)

Logoforisesti toimii myös referatiivirakenteessa vAn/neen-tunnukseen liittyvä possessiivisuffiksi: se viittaa aina hallitsevan lauseen subjektiin, esim. Riittai kertoi lukeneensai koko tekstin, vrt. Eskoj on ollut ahkerana. Riittai kertoi hänenj lukeneen koko tekstin. Referatiivirakenteen possessiivisuffiksi voi olla samaviitteinen myös hallitsevan rakenteen subjektina olevien ihmistä tarkoittavien pronominien se ja ne kanssa toisin kuin possessiivikongruenssitapauksissa (*seni kirjansai) (» § 1296).

 
Juuri sillä hetkellä hän uskoi tietävänsä, että hän käyttäisi hyväkseen tarjottua tilaisuutta ja hyppäisi ulos oravanpyörästä, – –. (k) | He väittävät tuntevansa hänen tahtonsa. (k) | Pitääkö sinut kantaa pois, minä kysyn. Se sanoo makaavansa hormin vieressä. (k) | Huttunen oli näitä miehiä, joilla oli tämä, että ne luuli olevansa kuolemattomia. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot