Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi keskustelun osana > Dialogin referoiminen > Johtoilmaus puuttuu: ”nollasitaatti” > § 1488 Äänensävy ja muita tulkintavihjeitä

§ 1488 Äänensävy ja muita tulkintavihjeitä

Puhutussa kertomuksessa referoinnista voi puuttua johtoilmaus samaan tapaan kuin kaunokirjallisen kerronnan vapaassa (epä)suorassa esityksessä (» § 1463, 1475). Tätä on kutsuttu nollasitaatiksi. Puhutun kertomuksen repliikeissä ei kuitenkaan ole epäsuoran esityksen merkkejä. Johtoilmauksen puuttuessa on eri tapoja ohjata vastaanottaja tekemään oikea päätelmä puhujan identiteetistä. Esimerkissä (a) referaattia lahja, lahja edeltää referoidun henkilön toiminnan kuvaus, ja kerronnan ja referaatin rajaa on osoittamassa partikkeli et. Toiminnan kuvauksen sisältävän lauseen ja johtolauseen ero on tällaisissa tapauksissa häilyvä. (Isoilla kirjaimilla osoitettu äänen voimakkuutta.)

(a)
Sit se oli itte ollu tää naapurin pikkupoika semne et ku sil oli ollu ittellää synttärit ni se oli aina seissy ninku ovella tällee näi vastassa ku vieraat tuli et @LAHJA (.) LAHJA@ (p)

Jos kertomuksessa on kaksi puhujaa, usein vain toiseen viitataan eksplisiittisesti. Esimerkissä (b) puhujien ero näkyy paitsi rivien 5 ja 6 johtoilmauksista myös siitä, että johtolauseettomat repliikit on esitetty äänen sävyä muunnellen ja niissä on logoforinen pronomini hän (riveillä 2, 6 ja 7). (Logoforisesta pronominista » § 1469.)

(b)
1V: – – et se huoltomies, jotenki sit teettää tai hommaa sen toisen avaimen sitte
2 (.) No @ei se ei ollu sitte se tyttö sitä ninku kerinny tekemää@ ja. @Ei hän
3 voi mennä ku. ku tota, ei se huoltomies o koskaan siellä@ ja.
4S: hm.
5V: Sit se joo oli san- et ne menee sillon ku o huoltomiehen vastaanotto. @No
6 mut ku hän on töissä sillon@. Ja Soili oli ett et otat, vapaata töistä sit
7 ten.(.)@Ei sitä nyt, ei hän nyt oikeen voi@. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot