Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiivijohdosten morfologiset tyypit > kulje-ksi-a, kiire-hti-ä > § 365 hti-verbin rakenne ja merkitys

§ 365 hti-verbin rakenne ja merkitys

Johtimen -hti- sisältävät verbit ovat enimmäkseen intransitiivisia ja frekventatiivisia. Johdostyyppiin kuuluu viitisenkymmentä sanakirjalekseemiä. Johdin liittyy nominikantaan, yleensä kaksitavuiseen (huole-hti-a), tai le-johtimiseen verbivartaloon (heittele-hti-ä); hti-ainesta edeltää aina e. Yleinen kaksitavuinen kantavartalotyyppi ovat tuote-tyypin nominit nominatiiviasussaan (kade-hti-a, liike-hti-ä). Lisäksi on lähinnä kantasanattomia muodosteita, joista vartaloltaan nelitavuisissa tapauksissa johtimeksi voi hahmottua aines -lehti- (koikke=le=hti-a).

 
Nominikantaisia: ahnehtia, elehtiä, kadehtia, kyynelehtiä, lainehtia, liikehtiä, murehtia, märehtiä, oirehtia, sädehtiä, talvehtia (PS), höperehtiä (skt) | Verbikantaisia: ajelehtia, hyppelehtiä, kääntelehtiä, vetelehtiä | Verbikorrelaatillisia: lorvehtia, läikehtiä, tuikehtia, välkehtiä | Kantasanattomia: käpsehtiä; koikkelehtia, puikkelehtia

Frekventatiivijohdoksiksi merkitykseltään poikkeuksellisia ovat nominikantaiset verbit luonnehtia, tervehtiä ja vaatehtia. Verbikantaisista (le)hti-verbeistä osa on katsottavissa myös muuttumisjohdoksiksi, merkitykseltään lähinnä automatiivisiksi tai refleksiivisiksi (» § 334), esim. vääntelehtiä ’väännellä itseään’.

hti-johdostyyppi ei ole produktiivinen, mutta uudismuodosteet ovat mahdollisia varsinkin kaksitavuisista ja deskriptiivisistä kannoista, esim. huumehtia ’käyttää huumeita’, paisehtia (L), käpsehtiä, rökälehtiä (k).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot