Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Muut verbialkuiset direktiivit > Konditionaalimuotoinen väitelause direktiivinä > § 1660 Yksikön 1. persoona: varaisin ajan tiistaiksi

§ 1660 Yksikön 1. persoona: varaisin ajan tiistaiksi

Yksikön ensimmäisessä persoonassa olevat konditionaalimuotoiset lausumat voidaan tietyillä ehdoin tulkita direktiivisiksi. Tulkintaan vaikuttavat konteksti ja varsinkin se, millaista toimintaa verbi ilmaisee. Esimerkissä (a) on puhujan ja puhuteltavan yhteistyötä edellyttäviä verbejä, (b)-tapauksissa haluamista tai toivomista merkitseviä verbejä. Konditionaalin käyttö tekee ilmauksesta yksiselitteisemmin vastaanottajaan suuntautuvan.

(a)
Ottaisin yhden ässäarvan. vrt. Ostan yhden ässäarvan. | Varaisin ajan ensi tiistaiksi. | Mä kutsuisin teitä meidän tupaantuliaisiin. (p)
(b)
Toivoisin saavani vastauksen 23.4. mennessä. vrt. Toivon saavani vastauksen 23.4. mennessä. | Haluaisin keskustella kanssanne johtaja Merenmaasta. (k) | Lähellä ikkunaa siellä on sellainen matalajalkainen pöytä, ja sillä on tyhjä viinipullo ja kaksi lasia. Minä haluaisin niistä sormenjäljet. (k)

Konditionaalin perfektiä olisin tehnyt käytetään yksikön ensimmäisessä persoonassa esitettäessä ikään kuin ajallisesti etäännytettyjä pyyntöjä (c). Ilmaus on kiteytynyt varsinkin asioimiskäyttöön.

(c)
[Ostaja kaupassa:] Yhden ruisleivän olisin ostanut. (P) | Olisin halunnu yhen tämmösen. (P) | [Mittarinlukija:] Päivää. Olisin lukenut vesimittarin. (P; Kauppinen 1998)
V: Ravintola Monrepoo Ylianttila,
S: Päivää. Tääll on Tarja Kurkela?
V: Päivää,
S: olisin kysyny otatteko te pöytävarauksia nyt perjantai-illaks.
V: Ei. Ei enää. (p)

Huom. 1. Kauppinen (1998: 183–186) on esittänyt, että eksistentiaalilause, jonka verbi on konditionaalimuotoinen, tulkitaan tietyissä konteksteissa direktiiviksi, yleensä tarjoukseksi. Kyseessä on tällöin kontekstuaalinen päätelmä vastaanottajan aikeista tai tarpeesta:

 
Tuossa olisi pankki. | Tässä lähellä olisi uimala. (P) | Teille olisi puhelu. (P) | Mulla olis kaikenlaista juotavaa huoneessani. (P)

Huom. 2. Verbialkuinen konditionaali-ilmaus on konventionaalistunut merkitsemään pyyntöä tai ehdotusta niin, että sitä ei ole tarpeen suhteuttaa imperatiivimuotoisiin direktiiveihin ja pitää niihin nähden toissijaisena tai epäsuorana käyttötapana (toisin esim. Hakulinen – Karlsson 1979: 277). Se on vakiintunut tavaksi esittää nimenomaan vetoomuksia, pyyntöjä tai ehdotuksia. Kauppisen (1998: 169) mukaan konditionaalin kohteliaisuustulkinta tulisi kyseeseen lähinnä silloin, kun tahtomista ilmaistaan jo leksikaalisin keinoin, esim. Toivoisin saavani vastauksen, Pyytäisin kysyä – –.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot