Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Muut verbialkuiset direktiivit > Indikatiivinen väitelause direktiivinä > § 1664 Muut persoonat ja passiivi

§ 1664 Muut persoonat ja passiivi

Väitelauseen muotoinen 3. persoonan subjektin sisältävä ohje soveltuu etenkin tilanteeseen, jossa vastaanottaja on puhujan ohjauksessa tai valmennuksessa ja tavallisesti saanut samoja ohjeita jo aiemmin. Tällaisia tilanteita ovat viraston alaisilleen instituutioille jakamat toimintaohjeet, joissa toiminnan suorittajan ilmaiseva subjekti on tarpeen saada esille (a). Urheiluvalmennuksen ohjeille on ominaista subjektillisen väitelauseen käyttäminen (b). Tyypillistä tilanteille on, että potentiaalisia vastaanottajia on useampia kuin yksi.

(a)
1. Virkavapauslomakkeen lisätietoja-kohtaan koulu merkitsee (esim. keskitetty sijaisresurssi 2 pv), kun se käyttää tätä resurssia. 2. Kukin koulu harkitsee, missä vaiheessa toiminnalliset muutokset hyväksytään koulun johtokunnassa. Koulut lähettävät johtokunnan hyväksymän työsuunnitelman yhtenä kappaleena opetusviraston kirjaamoon 1.10.1997 mennessä. (A; Honkanen 2001)
(b)
Pakit avaa ja lähtee toiseen suuntaan ottaan äijiä vastaan. Sieltä Jukka ottaa vastaan. (P; Rantala-Ekholm 1999) | Vasen kävelee; oikee marssii; jalat jatkaa, kädet painaa (P; Torpo 1998)

Kohteliaisuusfraasin yhteydessä indikatiivin preesensmuoto on tulkittavissa luvaksi (c). Indikatiivin monikon 1. persoona on puolestaan performatiivisessa käytössä (» § 1671) (d).

(c)
Herrat ovat nyt hyvät ja aloittavat vain keskustelun. (p)
(d)
Rukoilemme. | Otamme yhden kysymyksen yleisöltä tuolta edestä ja sen jälkeen vaihdamme aihetta. (tv)

Lausumapartikkeli jos tekee passiivimuotoisesta monikon 1. persoonan väitelauseesta ehdotuksen tai pyynnön (e). (Vrt. jos + konditionaali » § 1659.) Ehdotus voi olla paitsi monikon myös yksikön 1. persoonassa (f).

(e)
Jos annetaan Väyrysen aloittaa. (tv) | Tässä on justiin yksi potilas käymässä että jos puhutaan lyhyesti. (p) | Jos me saadaan semmonen samanlainen taas. (p)
(f)
A: Jos mä tuun sinne kuudeks.
B: Joo. Sehän käy ihan hyvin. (P)

Huom. Joissakin tilanteissa, kuten urheiluvalmennuksessa, voi toimintakehotus olla myös indikatiivin imperfektissä. Seuraavassa valmentaja esittää harjoituskehotuksensa näyttämättä itse ensin mallia; imperfektin lausuminen on lähtökehotus.

 
Okei, katotaan miten se menee tällai ilman mitään demonstraatiota. No ni lähti. (P; Leskelä 1999)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot