Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä > Modaaliset verbi-ilmaukset > § 1668 Modaalisista verbeistä direktiiveissä

§ 1668 Modaalisista verbeistä direktiiveissä

Direktiivisyyttä voidaan ilmaista deonttista modaalisuutta merkitsevillä rakenteilla silloin, kun se kohdistuu vastaanottajan (tulevaan) toimintaan (» § 1554). Imperatiivilauseeseen tai indikatiivimuotoiseen direktiiviin verrattuna modaaliverbin sisältävässä lausumassa on jokin arvottava merkitys: teko kannattaa tai on suotavaa tehdä taikka ilmauksen esittäjä asettaa vastaanottajalle velvoitteen. Modaaliverbillä tai verbiliitolla on tehtävä (» § 1670) ilmaistussa direktiivissä velvoitteen tai luvan lähteenä on tyypillisesti puhuja. Kyseessä voi kuitenkin olla jonkin yleispätevän säännön esittäminen, jossa luvan lähteenä on jokin ulkoinen tekijä.

Direktiiveissä esiintyy nesessiiviverbejä täytyy, pitää, tulee, (ei) tarvitse, kannattaa sekä lupadirektiiveissä modaaliverbejä voida ja saada. Nesessiiviverbit saavat genetiivisubjektin: sitä, joka velvoitetaan toimimaan verbin ilmaisemalla tavalla, ilmaistaan genetiivillä (» § 910).

(a)
Valvojan tulee tarkastaa kokeisiin osallistuvien henkilöllisyys. (A) [ohje] | Minusta meidän pitäisi myös keskustella siitä, miten ihminen voi todella sopeutua tähän tilanteeseen. (TV) | Isä: Sunki pitää pitää kunnolla [kiinni] muuten, Lapsi: Pam. (P)

Modaalisen ilmauksen edellyttämää velvoitteen kohdetta ei välttämättä ilmaista eksplisiittisesti. Tällöin nesessiiviverbejä käytetään nollasubjektillisina (» § 1347). Kontekstista on pääteltävissä, kehen velvoite kohdistuu: vastaanottajaan (b) vai yleisemmin kehen tahansa läsnäolijaan tai asianosaiseen (c).

(b)
[Lääkäri:] Jonkun verran pitää liikkua. (P) | [Toimittaja:] No, kiitoksia kovin paljon, mutta koko litaniaa ei nyt tarvitse samalla kerralla lukea. (TV) | [Lapselle:] Mut kello on viistoista yli. Nyt täytyy pukea päälle. (P)
Potilas: Minä luulin et sitä olis joutunu joka päivä käyttään?
Lääkäri: Ei tarvi joka päivä käyttää. – – tänne kannattaa kyllä käyttää ihan sitä [rasvaa] pikkusen että – –. (P)
(c)
Vapaus ei ole perittyä omaisuutta, se täytyy joka hetki lunastaa uudelleen. (k) | Nyt pitäisi hakea niitä asioita, mistä me olemme samaa mieltä. (tv) | Pitää muistaa aina se, että pyritään syöttämään edes siihen suuntaan mihi se kaveri on menossa. (P; Leskelä 1999)

Huom. Sellainen subjekti, jonka tarkoite ei voi olla puheenalaisen toiminnan kontrolloijana, saattaa esiintyä puheessa myös nominatiivimuotoisena (» § 920). Lause on tällöin intransitiivinen, ja subjektin tarkoite on tyypillisesti vaikka ei välttämättä ei-inhimillinen. Velvoite ei kohdistu subjektin tarkoitteeseen, vaan kontekstista pääteltävään inhimilliseen olioon (Laitinen 1992).

 
Välimatka ei tarvitse olla kuin viisi metriä. (P) | Kahvin kaataminen täytyy alkaa viittä yli kaksi. (P) | Ensiksi nämä eläimet täytyy olla hengissä ja toiseksi niillä täytyy olla turkki. (TV) | Ihmiset täytyy olla aina mukana, ilman ihmisiä siitä ei tulisi mitään. (R)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot