Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Jussiivi > Yleistä > § 1666 Joku sammuttakoon valon: jussiivilauseen rakenne

§ 1666 Joku sammuttakoon valon: jussiivilauseen rakenne

Muista direktiivisistä lauseista poikkeaa sekä rakenteeltaan että pragmaattisesti subjektillinen imperatiivilause, jonka verbinmuotona on jussiivi ottakoon, ottakoot. Jussiiviin sisältyy sallimisen ja myöntymisen merkitys. Jussiivi saa perussubjektin (hän ottakoon, kaikki ottakoot), ja sen taivutusparadigmaan kuuluu paitsi 3. persoonan yksikkö ja monikko myös passiivi: otettakoon, älköön otettako (» § 118). Jussiivilauseen objektin sija määräytyy samalla tavoin kuin subjektillisten väitelauseidenkin, toisin sanoen totaaliobjekti on yksikössä n-päätteinen (a). Passiivissa jussiivin totaaliobjekti on nominatiivimuotoinen aivan kuten passiivin sisältävän väitelauseenkin objekti (b).

(a)
Vuokralainen maksakoon kahden kuukauden vuokran ennakkoon. vrt. 2. p.: Maksa kahden kuukauden vuokra ennakkoon. | Ne, jotka kaipaavat yhteyksiä ulkomaailmaan internetin kautta, hankkikoot tietokoneen. (a)
(b)
Annettakoon neuvottelukunnalle työrauha ja vältettäköön kärkevää julkista keskustelua tästä asiasta. (l) | Jos kerran tasa-arvoistetaan, tehtäköön se perusteellisesti. (l) | Myönnettäköön ensin ennakkoluulot. (l)

Jussiivilause ei välttämättä ole verbialkuinen toisin kuin varsinaiset 2. persoonan imperatiivilauseet. Sanajärjestys vaihtelee samalla tavoin kuin indikatiivisissa väitelauseissa: jussiivimuotoisen verbin subjekti tai objekti voivat olla niin verbin edellä (c–d) kuin verbin jäljessäkin (b, e–f) (» § 1366).

(c)
Subjekti verbin edellä: Todelliset suojelijat astukoot esiin ja tulkoot talkoisiin, mutta – –. (l) | Viimeinen kävijä sammuttakoon valot! (k)
(d)
Objekti verbin edellä: Huiput urheilkoot ja heitä seurattakoon. (l) | Hänet sidottakoon vartiovuoren huipulle ja jätettäköön sinne ruoatta ja juomatta, kunnes kuolee. (k)
(e)
Subjekti verbin jäljessä: Menköön kansa kirkkoihin ja rukoilkoon hyvän ratkaisun puolesta. (l) | Olkoot muut viisaita. Minä teen työtä. (L)
(f)
Objekti verbin jäljessä: Sen vuoksi kutsuttakoon häntä nimellä Hirvi. (k) | Ja kun Amurissa ollaan, nostettakoon listaan Anneli Toijala, kaupunginosan elämän kirjailija. (l)

Huom. Jussiivi on puheessa harvinainen, ja sen yksikkö- ja monikkomuodot vaihtelevat usein keskenään myös kirjoitetussa kielessä.

 
Olkoon vain vedet paksussa jäässä. (l) | Eläköön jauhopeukalot, hymyhuulet ja arjen pienet ilot! (L) | Ne, jotka eivät osaa ilmaista itseään oikein, vaietkoon. (A)

Tietyt muodot voivat myös leksikaalistua kuten huudahdus Eläköön! Jussiivia esiintyy myös eräissä muissa kiteytyneissä päivittelyissä ja toivotuksissa: Hyi olkoon; Onneksi olkoon; Pahus soikoon; Kissa vieköön; Piru periköön; varjelkoon; siunatkoon. Toisaalta t-päätteiseen muotoon olkoot on kertynyt affektista lisäsävyä: Olihan se vähän harhaanjohtava otsikko, mutta olkoot, menihän se vissiin hyvään tarkoitukseen (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot