Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Subjekti vai ei? > § 1652 Subjektin ja puhuttelun rajanvetoa

§ 1652 Subjektin ja puhuttelun rajanvetoa

Taustoittava pykälä

Imperatiivilauseen 2. persoonan pronominin subjektius riippuu siitä, miten eri subjektikriteereitä painotetaan. Jos ratkaisevana pidetään sitä, että objekti on nominatiivissa vain subjektittomassa lauseessa, kuten Siro (1964b: 85–86) on esittänyt, puhuttelevaa pronominia ei voi katsoa subjektiksi vaan sitä on pidettävä funktioltaan lisäyksenä. Jos taas kongruointia verbin kanssa ja possessiivisuffiksin sitomista (» § 1445) pidetään keskeisinä, subjektiksi voidaan katsoa 2. persoonan pronomini mutta ei imperatiivilauseessa mahdollista leksikaalista NP:tä.

Puhutteluna käytetty leksikaalinen substantiivilauseke, joka on usein erisnimi tai muu epiteetti, voi esiintyä paitsi 2. persoonan imperatiivilauseessa myös passiivimuotoisessa käskylauseessa (a) ja muissakin subjektillisissa indikatiivimuotoisessa lauseissa, jotka on suunnattu tietylle vastaanottajalle (b). Tällainen puhuttelulauseke ei toimi subjektina vaan lisäyksenä:

(a)
Hei pojat mennääs asiaan nyt. (p)
(b)
Pitäisikö Risto meidän palata kysyjien puolelle? | Kirjoittiko hän Reino näin? | Tää on myös Henriikka kommentti sulle. (tv)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot