Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Yhdyslause > Lauseen tehtävät lauseessa > § 885 Alisteinen lause lauseessa ja lausekkeessa

§ 885 Alisteinen lause lauseessa ja lausekkeessa

Lause voi toimia lauseessa monenlaisissa tehtävissä, jotka korreloivat osittain sen kanssa, millä konjunktiolla lause alkaa tai onko se alisteinen kysymyslause tai relatiivilause (» asetelma 139).

Asetelma 139: Alisteisten lauseiden tehtävät lauseessa
Lause lauseenjäsenenä
että-lause Subjektina On selvää, että meidän on osallistuttava.
  Objektina Ei pidä unohtaa, että kaikella on hintansa.
  Adverbiaalina Pidä huolta (siitä), että pääset mukaan.
Kysymyslause Subjektina On epäselvää, toteutuuko suunnitelma.
  Objektina En ymmärrä, mistä hän puhuu.
  Adverbiaalina Ei kannata välittää (siitä), suostuuko isä.
Adverbiaali- Adverbiaalina En välitä, vaikka sataa. Jos isä suostuu, niin hyvä on.
konjunktiolla Subjektina Olisi mukavaa jos kävisit.
alkava lause Objektina Kuulin kun puhelin soi.
Lause lausekkeen osana
Relatiivilause Substantiivin määrittenä Tarvitaan sopimus, jossa määritellään palkkioperusteet.
että-lause Substantiivin määritteenä Olen saanut käsityksen, että hän pärjää hyvin.
Kysymyslause Substantiivin määritteenä Epävarmuus (siitä), saako töitä, käy hermoille.
että-lause Muussa lausekkeessa tai konstruktiossa Palkka on niin pieni, ettei sillä tule toimeen. En minä niin sanonut, että sillä toimeen tulisi.

Lauseen ydinjäsenenä – subjektina tai objektina – voi olla että-lause tai kysymyslause, mutta myös jos-, kun- tai vaikka-lause (» § 1148, 1151). Useimmiten adverbiaalikonjunktiolla jos, ellei, jollei, mikäli, jotta, (että), kun, kunnes, koska, vaikka alkava lause on kuitenkin adverbiaalimäärite (» § 1114). Toisaalta lause voi sisältyä johonkin hallitsevan lauseen lausekkeeseen. Esimerkiksi relatiivilause toimii tyypillisesti substantiivin määritteenä (» § 11641167). Substantiivia voi määrittää myös että-lause tai alisteinen kysymyslause. Että-lause voi tietyissä konstruktioissa riippua adjektiivista tai adverbista, esim. niin ~ liian x että; sellainen x että.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

Yleistä

Kysymys–vastaus-vieruspari

Kannanottojen muodostama vieruspari

Direktiivit ja niiden vastaanotto

Vierusparin lavennus

Lopetukset ja hyvästelyt

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot