Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Komparatiivi > Kuin-rakenne tai partitiivisijainen lauseke > § 637 Kuin-rakenne monikäyttöisempi kuin partitiivilauseke

§ 637 Kuin-rakenne monikäyttöisempi kuin partitiivilauseke

Kuin-rakenteeseen voi konjunktion kuin lisäksi kuulua mikä tahansa ilmaus (» § 1172). Kuin-rakenne voi siis ilmaista useammanlaisia vertailusuhteita kuin partitiivilauseke. Vain kuin-rakenne on mahdollinen silloin, kun vertailtavan ilmaisee lause (a), infinitiivilauseke (b) tai kaksi lauseketta (c).

(a)
Oli parempi että yksi kuoli kuin että yksitoista olisi kuollut. (l) | – – pitää varoa, ettei tee kirjoittamista ja lukemista vaikeammaksi kuin se on, – –. (l) | Seuraava kerta – – voi tulla pikemmin kuin arvaammekaan. (l) | – – Jugoslavia jäi [jalkapallon MM-kisoissa] saksalaisten jalkoihin paljon pahemmin kuin olisi uskonut. (l)
(b)
– – Barrichello ei enää halua luvata kenellekään enempää kuin yrittää parhaansa. (l)
(c)
Oikarainen lähtee kotikisoissaan ikäistensä sarjaan suurempana ennakkosuosikkina kuin Ylä-Tatralle aikanaan, – –. (l) | Niinpä uusi Niva on jopa talvirenkain huomattavasti hiljaisempi 100 km/h nopeudessa kuin vanha 80 km/h vauhdissa. (l) | Joku nimesi hänet pubissa Euroopan rumimmaksi mieheksi, joka ei ymmärrä jääkiekosta senkään vertaa kuin KuPSin kannattaja jalkapallosta. (l)

Partitiivilauseke ei yleensä ole mahdollinen kuin-rakenteen vastine silloinkaan, kun verrattava ja vertailukohta ilmaistaan paikallissijaisella lausekkeella (d). Tästä poikkeavat omistuslause, jossa vertailukohtaa verrataan omistajaan, sekä lokatiivinen lause, jossa vertaillaan olosijaisella lausekkeella ilmaistavia paikkoja (e).

(d)
Museoon täytyy olla jo lyhyempi matka kuin kaupungin keskustaan. (k) | Anton Mikhailov on vahvempi omalla maallaan kuin maailman turuilla. (l) | Oliko Sinulla herkempi korva virkamiehille kuin puolueen edustajille? (l)
(e)
Nesteellä on huoltoasemaverkon vuoksi paljon näkyvämpi asema yhteiskunnassa kuin muilla valtionyhtiöillä. (l) ~ muita valtionyhtiöitä näkyvämpi asema | Pienipainoisina syntyneillä pojilla oli tyttöjä enemmän puheen- ja kielenkehityksen, oppimisen sekä motoriikan ongelmia 8 vuoden iässä – –. (L) | – – hän viihtyikin Pariisissa paremmin kuin Berliinissä. (l) ~ Berliiniä paremmin | Mikäs siinä, Tukholmassa oli Helsinkiä paremmin pyöräteitä ja huomaavaisempia autoilijoita. (E)

Selvimmin keskenään vaihtoehtoisia partitiivilauseke ja kuin-rakenne ovat silloin, kun verrattava ja vertailukohta ovat molemmat nominatiivissa tai genetiivissä (f).

(f)
Liikuntavastaava on siis yhdistyksen supermies joka on kaikessa parempi kuin muut, jaksaa pidempään kuin muut, – –. (E) ~ kaikessa muita parempi, jaksaa muita pidempään | Sen historiallinen merkitys on suurempi ja kantavampi kuin sellun ja paperin. (l) ~ sellua ja paperia suurempi

Partitiivilauseke voidaan tulkita muillakin tavoin kuin ryhmien (e) ja (f) edustamissa tapauksissa. Partitiivimuodon vuoksi lausekkeessa ei kuitenkaan ole merkkiä sen suhteesta muuhun lauseeseen. Partitiivi-ilmaus on siis tässä monitulkintaisempi kuin kuin-rakenne, mutta tulkinta ratkeaa yleensä pragmaattisin perustein:

(g)
– – suomalainenkin pukeutumiskulttuuri antaa naisille miehiä enemmän mahdollisuuksia pukeutua yksilöllisesti – –. (l) ’enemmän kuin miehille (~ miehet ~ miehiä)’

On myös tapauksia, joissa vain partitiivilauseke on mahdollinen. Se on silloin kompleksisen nominaalisen lausekkeen sisällä:

(h)
Vuosien myötä itseluottamukseni on kasvanut näiden minua enemmän koulutusta saaneiden keskellä. (l) ~ *näiden enemmän koulutusta saaneiden keskellä kuin minä

Vertailukohdan ilmauksena voi olla partitiivisijainen adjektiivilauseke, jota kuin-rakenteessa vastaa adverbi (i). Partitiivisijaisia partisiippilausekkeita taas vastaavat verbi-ilmaukset (j).

(i)
Partitiivilauseke Kuin-rakenne
viimevuotista suurempi suurempi kuin viime vuonna
entistä enemmän enemmän kuin ennen
keskimääräistä parempi parempi kuin keskimäärin
normaalia vähemmän vähemmän kuin normaalisti
(j)
odotettua enemmän enemmän kuin odotettiin
aiemmin ennakoitua runsaampi runsaampi kuin aiemmin ennakoitiin

Huom. Kuin-rakenteen ja partitiivilausekkeen erona on myös se, että kuin-rakenteessa on myöntömuotoisessakin lauseessa kieltohakuisia aineksia, partitiivirakenteessa ei (» § 1640).

 
Esimerkiksi aivomme ovat paljon monimutkaisemmat kuin yksikään tietokone. (E) vrt. kaikkia tietokoneita monimutkaisemmat | Golf GTi oli vikkelämpi, vääntävämpi, railakkaampi ja vaivattomampi kuin mikään auto siinä kokoluokassa – –. (l) vrt. kaikkia sen kokoluokan autoja vikkelämpi

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot