Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kysymykset > Yleistä > Interrogatiivisten rakenteiden tyypit > § 1680 Erilaisia minimivastauksia

§ 1680 Erilaisia minimivastauksia

Kysymyslauseen merkitykseen kuuluu proposition avoimuus: vaihtoehtokysymyksessä avoinna on proposition paikkansapitävyys, hakukysymyksessä interrogatiivipronominin osoittama kohta. Kumpaankin kysymystyyppiin kuuluu erilaiset minimivastaukset (» asetelma 193). Minimivastaukset ovat mahdollisia vastauksia, mutta aidot vastaukset ovat käytännössä useimmiten monimuotoisempia (tarkemmin » § 12021203, 1685, 1691).

Asetelma 193: Kysymyslauseiden tyypit ja niiden minimivastaukset
  Kysymyslause Minimivastaus
Hakukysymys Missä Villen lakki on? Eteisessä.
  Minkälainen kokous teillä oli? Ihan tavallinen.
Vaihtoehtokysymys Onko äiti kotona? On ~ ei ~ joo ~ kyllä.
  Tänäänkö se tulee? Tänään ~ niin ~ joo.
Disjunktiivinen Tuleeko se tänään vai huomenna? Tänään.

Hakukysymyksen minimivastaus on samaa kategoriaa edustava lauseke kuin avointa kohtaa osoittava interrogatiivipronomini. Vastaus yksinkertaiseen vaihtoehtokysymykseen on kysymysliitteellisen elementin toisto ilman liitettä tai jokin dialogipartikkeleista niin, ei, joo tai kyllä (tarkemmin » § 1689). Disjunktiivisen vaihtoehtokysymyksen minimivastaus on jommankumman kysymyksessä rinnastetun jäsenen toisto.

Kysymykseen liittyy normaalisti oletus, että siihen on olemassa vastaus: että aukkoon on löydettävissä täydentäjä tai että tarjottu propositio on mahdollinen. Retoristen kysymysten (» § 17051706) teho perustuu siihen, että tämä presuppositio hylätään. Esimerkiksi retorinen kysymys Olenko minä joku rahasampo? kieltää presupposition ’minä olen rahasampo’, kysymys Kukapa ei haluaisi lisää rahaa? puolestaan sen, että joku ei haluaisi lisää rahaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Yleistä

Hakukysymykset

Vaihtoehtokysymykset

Alisteiset kysymyslauseet

Retoriset kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot