Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Taivutusmuotoiset adverbit > Muita muotteja > § 391 Hereillä, pökerryksissä, aikeissa

§ 391 Hereillä, pökerryksissä, aikeissa

Joissakin adverbeissa taivutustunnusta tai -tunnuksia edeltää johdinaines mutta tätä kantavartalon ja johtimen yhtymää ei välttämättä ole lekseeminä olemassa:

 
puuduksissa : puuduksiin : *puudus (» § 392)
hereillä : hereille : *here (» § 393)

kotosalla : kotosalta : kotosalle : *kotosa (» § 394)

Tällaiset adverbit ilmaisevat useimmiten olotilaa tai sellaiseen tuloa, ja niistä osalla on vajaa paikallissijaparadigma. Usein muotoihin sisältyy lisäksi johtimen ja sijatunnuksen välinen i-aines sekä possessiivisuffiksi, esim. suutu-ks-i-ssa-an. Kyse on adverbimuoteista, joilla on kiteytynyt päätteistö.

Joskus adverbia vastaa todellinenkin substantiivijohdos, jonka taivutusmuodolta se näyttää, mutta tämä substantiivi voi olla merkitykseltään toisenlainen:

 
(olla) rakenteilla ’parhaillaan rakennettavana’ vrt. rakenne ’struktuuri, konstruktio’ | paitasillaan ’(vain) paita yllään’ vrt. paitanen ’pieni paita’

Toisaalta on runsaasti myös sellaisia tapauksia, joissa adverbi ja sen vartalosubstantiivi käyvät merkitykseltään yhteen ja i-aineskin voi olla selvemmin monikon tehtävässä:

 
kytköksissä (: kytkös), saarroksissa, sidoksissa, pökerryksissä, unohduksissa | puheissa (: puhe), aikeissa, ihmeissään | kintereillä (: kintere), puheilla

Huom. Myös seuraavien taivutusmuotoisten adverbien rinnalta puuttuu se johdos, jonka taivutusmuoto se voisi olla:

 
‑(mA)seltA(An), ‑sessA: käymäseltä(än) (: *käymänen), päiväseltään, äkkiseltä(än) (PS), hakusessa ’haussa, haettavana’ (skt) | ‑kseltAAn: harvakseltaan (: *harvas), hienokseltaan, oudokseltaan | Muita: entuudestaan, kuoliaaksi, lähettyvillä, pahitteeksi

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot