Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adjektiivit > § 1589 Modaalinen predikaattityyppi on mahdollista ~ helppo

§ 1589 Modaalinen predikaattityyppi on mahdollista ~ helppo

Osa modaalisista tai modaalisesti käytettävistä adjektiiveista muodostaa olla-verbin kanssa predikaatin, joka esiintyy nesessiivirakenteessa (» § 15811583) A-infinitiivin ja mahdollisen genetiivisubjektin kanssa. Ilmauksen on mahdollista tulkinta on kontekstista riippuen dynaaminen tai deonttinen, muiden predikaattien ilmaisema modaalisuus on deonttista: kyseessä on lupa, oikeus tai velvollisuus.

Rakenteeseen käyviä modaalisia adjektiiveja ovat mahdollisen lisäksi mm. luvallinen, helppo, tarpeellinen ja välttämätön (a). Näiden lisäksi monet muutkin adjektiivit saavat tässä konstruktiossa deonttisen tulkinnan (b).

(a)
Aina ei ole edes tarpeellista yrittää arvata mitä taiteilija on teoksellaan halunnut viestittää. (l) | Nuorisotoimintaan osoitettuja valtionapuja ei kuitenkaan ole luvallista käyttää velkojen hoitoon. (l) | Teidän ei ole aivan ehdottoman välttämätöntä sahata puitanne näin perusteellisesti, koska puut ovat suhteellisen nuoria. (l) | Vieläkin on helppo uskoa, että Salmin kirkko oli joskus tosi kaunis. (l)
(b)
Vanhempien, opettajien ja hoitohenkilökunnan on hyvä tietää, miten lapsi eri kehitysvaiheissaan käsittää kuoleman. (l) | Laitteesta on parasta käyttää nimitystä pääntuki niskatuen sijaan, jotta kaikki ymmärtäisivät nostaa tuen pään korkeudelle. (l) | Joskus uhrin on viisasta tukeutua muihin kuin kaikkein läheisimpiinsä. (l) | Ei ollut sopivaa katsoa sellaista, minkä joku oli tarkoituksella kätkenyt. (k)

Huom. Kykyä, tarvetta, velvollisuutta jne. ilmaisevan substantiivin sisältävät ilmaukset, joissa ihmistarkoitteinen NP on genetiivin asemesta adessiivissa, esim. Hänellä on tarve ~ kyky ~ velvollisuus tehdä, on rajattu modaalisuuden tarkastelusta pois (» § 1582). Myöskään ilmaustyyppiä on oikein ~ väärin ei ole tässä luettu modaalisuuden piiriin, vaikka moraaliset väittämät tulevatkin lähelle deonttista modaalisuutta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot