Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden ilmaisukeinot > Modaaliharmonia ja vaikutusala > § 1560 Useampia modaalisia aineksia samassa lauseessa

§ 1560 Useampia modaalisia aineksia samassa lauseessa

Modaalisuuden osoittamiselle on ominaista, että samassa lauseessa tai muussa lausumassa käytetään useampia kuin yhtä modaalisuuden ilmaisukeinoa. Ne voivat olla vaikuttamassa samansuuntaisesti (a–b). Tätä on kutsuttu modaaliharmoniaksi.

 
voi + mahdollisesti ~ ehkä ~ varmaan
voi + potentiaali

ehkä + konditionaali ~ potentiaali

täytyy + välttämättä ~ ilman muuta ~ toki
(a)
Näppituntumalta voinee veikata, että suomalaisjuntit eivät mökkejään helposti vieraille anna. (l) | Voisi ehkä sanoa, että em. ’itsetietoisuus’ on postmodernin fiktion välttämätön joskaan ei riittävä ehto. (a) | Yhtenä hyvistä mikrotason tutkimuksista on kuitenkin ilman muuta mainittava Matti Kortteisen lähiötutkimus. (l) | Josko nyt vois arvella että se kestäs noin: tunnin tai jotain sen tapasta – –. (p)

Esimerkki (b) osoittaa, että eri keinot useimmiten täydentävät toisiaan: adverbi luultavasti osoittaa puhujan omaksi luuloksi lauseen, jossa konditionaali saisi ilmaisee ehdonalaisuutta.

(b)
– – kriitikko, joka kieltäytyy sanomasta, onko taide hyvää vai huonoa, rakentavaa vai tuhoavaa saisi luultavasti hänen tuomionsa. (l)

Lauseen kaksi modaali-ilmausta voivat toimia myös eri suuntiin, jolloin lause on modaalisesti epäharmoninen. Tällainen voi olla myös kahden erilajisen modaaliverbin ketju. Epäharmonisissa tapauksissa modaali-ilmausten keskinäisessä tulkinnassa on mukana myös niiden merkitysten välinen hierarkia, jota kutsutaan vaikutusalaksi. Asetelmassa 186 on hakasulkeisiin sijoitettu se modaaliaines, jolla on suppeampi vaikutusala, ja sulkeiden ulkopuolella on vaikutusalaltaan laajempi modaali-ilmaus.

Asetelma 186: Modaaliainesten vaikutusalasuhteet
Deontt. verbi + dyn. verbi: Tämä täytyy [pystyä ratkaisemaan].
Dyn. verbi + verbirakenne: Tästä voi [olla pakko luopua].
Deontt. verbi + potentiaali: [Täyty]nee yrittää.
Deontt. verbi + konditionaali: On todennäköistä [pitää]: Pitäisi päästä sisälle.
Adverbi + deontt. verbi: Ehkä tätä [täytyy vielä miettiä].
Mod.predikaatti + dyn. verbi: On välttämätöntä [voi]: Tästä on voitava puhua.

Episteemisellä modaalisuudella on yleensä laajempi vaikutusala kuin dynaamisella ja deonttisella (c). Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun lauseessa on sekä modaaliverbi että potentiaalin tunnus, modaalinen adverbi tai partikkeli, modaaliverbi on episteemisen moduksen, adverbin tai partikkelin vaikutusalassa (myös » § 1604). Monet yhdistelmät ovat kiteytyneitä, eikä merkitysten erottelu vastaa aina niiden käyttöpotentiaalia.

(c)
Täytynee kysäistä vaimolta. ’lienee niin, että on parasta kysäistä’ | Normeja voidaan tietenkin tiukentaa, jos vakuutusyhtiöt pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen. (l) ’varmasti on niin, että voidaan tiukentaa’

Deonttinen ja dynaaminen modaaliverbi järjestyvät keskenään niin, että deonttisella modaaliverbillä on laajempi vaikutusala (d). Jos perättäiset modaaliverbit ovat kumpikin deonttisia, nesessiivisen verbin on kieliopillisista syistä oltava hallitsevana: se vaatii oman genetiivisubjektin (e). Tämä rajoitus ei koske joutua-verbiä, joka saa nominatiivisubjektin.

(d)
Paikan pitää olla avara ja valoisa, siellä pitää voida viihtyä. (l) ’on oltava mahdollista viihtyä’
(e)
Kaikkien EU-maiden valmistajien, venesuunnittelijoiden ja asialle vihkiytyneiden virkamiesten täytyy voida saada osallistua päätöksentekoon. (l) [on oltava direktiivi, joka mahdollistaa kaikille luvan osallistua] | – – tavallisenkin kiinteistökaupan paperisodasta voi joutua maksamaan lähemmäs 4 000 markkaa, mikä tulee monelle täytenä yllätyksenä. (l) vrt. *voi täytyä maksaa

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot