Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > § 1551 Mitä modaalisuudella tarkoitetaan?

§ 1551 Mitä modaalisuudella tarkoitetaan?

Modaalisuus on semanttinen alue, jossa on kyse asiaintilan todenmukaisuutta ja toteutumismahdollisuuksia koskevista arvioista. Modaalisilla kielenaineksilla puhuja ilmaisee, onko asiaintila hänen mielestään tai yleisesti ottaen varma, välttämätön, todennäköinen, mahdollinen, epävarma tai mahdoton, pakollinen tai luvallinen, toivottava tai epätoivottava, ulkoisista tai sisäisistä edellytyksistä riippuvainen. Mahdotonta, ei-todellista ilmaistaan kiellolla. Kieltoa käsitellään omassa luvussaan; tässä luvussa se on esillä vain siltä kannalta, mikä on kiellon asema muihin modaalisiin ilmauskeinoihin nähden (» § 16101614).

Todennäköisyyttä voidaan ilmaista esim. modaalisella adverbilla varmaankin tai verbiin liittyvällä potentiaalin tunnuksella, luvallisuutta modaaliverbillä saada tai toiminnan edellyttämää ajan riittävyyttä modaaliverbillä ehtiä:

 
Varmaankin hän on syönyt lounasta, koska peli alkoi heti työpäivän jälkeen.
Hän sai syödä lounasta, sillä leikkaus oli vasta seuraavana päivänä.

Hän lienee pysähtynyt lähimpään baariin.

Hän ehti syödä lounasta, vaikka aika olikin tiukalla.

Tietoon tai päättelyyn perustuvaa (puhujan) arviota asiaintilan mahdollisuudesta, todennäköisyydestä tai välttämättömyydestä kutsutaan episteemiseksi modaalisuudeksi (» § 1556). Tällaista modaalisuutta ilmaisee esimerkkitapauksen adverbi varmaankin. Puhujan tahtoa tai puheyhteisön normeja ilmaiseva lupa ja velvollisuus kuuluvat deonttiseen modaalisuuteen (» § 1668), jota edustaa modaaliverbi sai. Kun asiaintilan mahdollisuuden tai välttämättömyyden ilmaistaan riippuvan tilanteen sisäisistä tai ulkoisista edellytyksistä, on kyse dynaamisesta modaalisuudesta (» § 1554). Esimerkin verbi ehti ilmaisee tekemisen mahdolliseksi siksi, että aikaa oli riittävästi.

Verbiin kieliopillistuneita modaalisia keinoja nimitetään moduksiksi (» § 1590). Erilaiset puhefunktiot, yleisimmin käskeminen ja kysyminen, ovat kiteytyneet modaalisiksi lausetyypeiksi (» § 1590); välttämättömyyttä ilmaistaan omalla konstruktiollaan, nesessiivirakenteella (» § 1580). Imperatiivimuotoisia lauseita ja funktioltaan niille läheisiä muita rakenteita käsitellään erikseen luvussa Imperatiivi ja muut direktiivit, interrogatiivilauseita ja niiden käyttöä luvussa Kysymykset. Muita modaalisuuden ilmaisukeinoja ovat modaaliverbit (» § 1562) ja modaaliset adjektiivit (» § 1580) sekä modaaliset adverbit ja partikkelit (» § 1601). Modaalisia partikkeleita käsitellään osin myös luvussa Adverbit (» § 667). Kun nollasubjektillisessa lauseessa on konkreettinen tai mentaalinen verbi, lause saa modaalisen tulkinnan: Kyllä tätä syö ’voi syödä’, Ei sitä koskaan tiedä ’voi tietää’, Täältä kuulee kaiken ’voi kuulla’ (tarkemmin » § 1353).

Episteemisen modaalisuuden alaisia ovat evidentiaalisuutta ilmaisevat rakenteet, joiden hallitsevana verbinä on jokin vaikutelmaverbi (» § 488) kuten (minusta) näyttää, tuntuu, vaikuttaa (joltakin) tai tietämistä, ajattelemista ja muistamista ilmaiseva verbi kuten (minä) luulen, uskon, sekä verbikantaiset evidentiaaliset adverbit kuten muistaakseni, tietääkseni (» § 1607). Laajasti ottaen modaalisuuteen ovat luettavissa myös puhujan tahdon ja aikeiden ilmaukset kuten haluta, aikoa ~ meinata (» § 1557), samoin ennustamista ilmaisevat verbit kuten arvella, arvioida tai ennustaa.

Modaalisuuden ilmaisukeinot ovat osittain synonyymisia; esim. velvoitetta tai muuta välttämättömyyttä voidaan ilmaista modaaliverbillä, nesessiivirakenteella tai adverbilla ehdottomasti tai välttämättä. Mahdollisuutta ilmaisee verbimodus, modaalinen adverbi, partikkeli, verbi tai mahdollisuusrakenne. Asetelmassa 183 on lueteltu keskeiset välttämättömyyttä ja mahdollisuutta merkitsevät modaaliset ilmaukset.

Asetelma 183: Välttämättömyyden ja mahdollisuuden ilmaisukeinoja
  Välttämättömyys Mahdollisuus
Verbi pitää, täytyä, tarvita, joutua, kuulua, tulla, kannattaa voida, saada, pystyä, saattaa, mahtaa, ehtiä, tarjeta, viitsiä, tohtia
Verbirakenne on pakko ~ määrä ~ aika ~ hyvä tehdä, on tehtävä; minne mennä? on ostettavissa ~ saatavilla
Adjektiivi välttämätöntä ~ varmaa mahdollista ~ luultavaa ~ sallittua
Modus tulkaa, tulkoon tulkaa, tulkoon; tullee, tulisi, lienee tullut
Adverbi/Partikkeli ehdottomasti, välttämättä ehkä, varmaan, mahdollisesti, kai

Samassa lauseessa voi olla yhtä aikaa useampi saman modaalisen ulottuvuuden ilmaus: on välttämättä tultava, saattaa mahdollisesti tulla (» § 1560); varsinkin mahdollisen ilmauksia voi olla useita. Seuraavissa esimerkeissä erityyppistä mahdollisuutta on osoitettu kahdesti:

 
Vastaavanlainen tunnelma lienee aistittavissa Rudolf Koivun piirtämissä joulukorteissa. (l) | Esimerkiksi suorat henkilökohtaiset yhteydet voivat olla hankalammin järjestettävissä suurissa yksiköissä, mikä vaikeuttaa asioiden hoitamista. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot