Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Infinitiivilausekkeiden modaalisuus > § 1587 Mitä tehdä, Mennäkö, Onko sinulla lainata rahaa

§ 1587 Mitä tehdä, Mennäkö, Onko sinulla lainata rahaa

Kun A-infinitiivilauseke on riippumaton hallitsevan lauseen verbistä, se saa tietyissä konteksteissa modaalisen merkityksen; rakenne tulkitaan geneeriseksi ja se implikoi joko velvoitetta tai mahdollisuutta. Kolme keskeistä tapaustyyppiä ovat interrogatiivi- (a) ja relatiivilauseke (b) sekä eksistentiaali- ja omistuslauseen subjektin määrite (c). (Irrallisista infinitiivilausekkeista tarkemmin » § 1730.)

(a)
Minne mennä tänään? (L) [otsikko] ’voisi ~ kannattaisi mennä’ | Ollako vai eikö olla? (K) ’kannattaako olla olemassa’ | Investoidako vai ei? (l) [otsikko] ’pitääkö ~ kannattaako’ | Kohentaminen vaatii mielikuvitusta: mitä tehdä torilla, kun talvinen viima menee luihin ja ytimiin? (l)
(b)
Meillä on millä mällätä. ’voi mällätä’ | On niin hyvä olla, kun kotona on ihminen, johon luottaa täysin. (l) | Tämä merkitsee demokratian loppua. Ei ole mistä äänestää, ei ole mistä valita. (l)
(c)
Heillä on rahaa vaikka toisille jakaa. ’voisi jakaa’ | Sille jolla on esittää uusia työpaikkoja, on tarjolla myös valtaa. (l)

Interrogatiiviset lausekkeet ovat ainoita infiniittisiä lausekkeita, jotka implikoivat deonttista tai praktista välttämättömyyttä. Nimenomaan disjunktiiviset kysymykset tai sellaiset, jossa interrogatiivi-ilmaukseen sisältyy muuten vaihtoehtoja, edellyttävät, että toinen vaihtoehdoista on valittava (d).

(d)
Siinä taas kriitikon paradoksi. Mennäkö juoneen mukaan, vai nähdä moniulotteisuus? (E) | Minnan mukaan joutuu joskus miettimään, ostaako työvälineitä vai ruokaa, – –. (l) | Lähteäkö mukaan kovaan kilpailuun muiden koulutuslaitosten ehdoilla ja tavoilla vai luodako jokin uusi tapa entistä toimintaa hyödyntäen – –. (E)

Omistuslauseet ovat modaalisessa merkityksessä pitkälle kiteytyneitä; infinitiivinä on ’antamista’, ’jakamista’ tai muuta vastaavaa merkitsevä verbi, ja kun täydennyksenä on infinitiivilauseke, se muodostaa olla-verbin kanssa verbiliiton (e). Tarkoitusta ilmaisevana määritteenä infinitiivilauseke voi olla muissakin kuin eksistentiaalilauseissa (f).

(e)
Onko teillä näyttää henkilöllisyystodistusta? | Onko sinulla lainata jotakin terävää esinettä? (E)
(f)
Pakolaisen polku on hikinen tie kulkea (E) [otsikko]

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot