Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden ilmaisukeinot > Yleistä > § 1559 Keinojen taajakäyttöisyys ja kiteytyneisyys

§ 1559 Keinojen taajakäyttöisyys ja kiteytyneisyys

Jotkin modaalisten keinojen yhdistelmistä, esim. modaaliverbien konditionaalimuodot, ovat hyvin taajakäyttöisiä (a) (» § 1580). Niin ikään kiellon ja muiden modaalisten ainesten yhdistelmät ovat usein pitkälle kiteytyneitä; esim. ilmaus, jossa on kielto sekä välttämättömyyttä ilmaiseva adverbi, ilmaisee episteemistä mahdollisuutta (b).

(a)
Tulevaisuudessa meillä pitäisi olla suomalaisia metsiä, joissa ihmiset voivat harrastaa asioita, – –. (l) | Karkkimaa ei ole autuus, niin kuin helposti saattaisi uskoa. (l)
(b)
Projektivastaava Kai Vaara epäili jo ennen seminaarin alkua, ettei tieto tapahtumasta välttämättä ole mennyt perille. (l) ’on mahdollisesti jäänyt menemättä perille’

Huom. Modaaliverbit ovat HKV-korpuksessa yleisin modaalisuuden ilmaisukeino (A. Hakulinen ym. 1980: 119):

 
  n %
modaaliverbi 768 58
verbimodus 391 29
adverbi (tai partikkeli) 143 11
modaalinen predikaatti 27 2
yhteensä 1329 100

Valtaosa korpuksen lauseista oli väitelauseita; modaalisen elementin sisältäviä kysymyslauseita oli kaikkiaan vain 58. Modaalisten ainesten jakauma niiden kesken oli samansuuntainen kuin väitelauseissakin: modaaliverbejä 38 kpl eli 66 %, verbimoduksia 17 (29 %), adverbeja 3 (2 %) sekä modaalisia predikaatteja 1 (2 %).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot