Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Rajankäyntiä > Partikkelit ja muut kiteymät > § 860 Rajausongelmia

§ 860 Rajausongelmia

Keskeinen partikkeleita koskeva rajausongelma on partikkelien erottaminen samassa funktiossa käytettävistä muista ilmauksista, etenkin fraasiutumista. Rakenteeltaan yksinkertaisista partikkeleista erottuvat päivittelyissä käytettävät ilmaukset, esim. jestas, voi (sentäs). Läheisesti päivittelyyn liittyvät myös hellittelyt kuten hellallettas ja torumiset kuten noh, soo soo, aiai. Näihin ilmauksiin pyrkii useimmiten liittymään muutakin ainesta kuin pelkkä interjektio, esim. lausekkeenkaltaisia ilmauksia kuten voi sun kanssas, voi yhden kerran.

Interjektion kaltaisiksi ovat niin ikään leksikaalistuneet monet tervehdykset. Tervehdykset eivät asetu lauserakenteen kiinteäksi osaksi, vaan esiintyvät rituaalistuneissa puheen osissa joko yksin lausumaa muodostavina tai yhdessä puhuttelusanan kanssa (» § 1021).

Voimasanoja voi pitää interjektioina silloin, kun niillä on samankaltainen affektinen tehtävä. Samasta funktiosta ei kuitenkaan välttämättä ole seurausta sanojen sanaluokka-asemalle (» § 1725 – x).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot