Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Partikkelit > Rajankäyntiä > Partikkelit ja muut kiteymät > § 860 Rajausongelmia

§ 860 Rajausongelmia

Keskeinen partikkeleita koskeva rajausongelma on partikkelien erottaminen samassa funktiossa käytettävistä muista ilmauksista, etenkin fraasiutumista. Rakenteeltaan yksinkertaisista partikkeleista erottuvat päivittelyissä käytettävät ilmaukset, esim. jestas, voi (sentäs). Läheisesti päivittelyyn liittyvät myös hellittelyt kuten hellallettas ja torumiset kuten noh, soo soo, aiai. Näihin ilmauksiin pyrkii useimmiten liittymään muutakin ainesta kuin pelkkä interjektio, esim. lausekkeenkaltaisia ilmauksia kuten voi sun kanssas, voi yhden kerran.

Interjektion kaltaisiksi ovat niin ikään leksikaalistuneet monet tervehdykset. Tervehdykset eivät asetu lauserakenteen kiinteäksi osaksi, vaan esiintyvät rituaalistuneissa puheen osissa joko yksin lausumaa muodostavina tai yhdessä puhuttelusanan kanssa (» § 1021).

Voimasanoja voi pitää interjektioina silloin, kun niillä on samankaltainen affektinen tehtävä. Samasta funktiosta ei kuitenkaan välttämättä ole seurausta sanojen sanaluokka-asemalle (» § 1725 – x).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Partikkelit ja muut pikkusanat

Dialogipartikkelit

Lausumapartikkelit

Konjunktiot

Sävypartikkelit

Fokus- ja asteikkopartikkelit

Temporaalisia ja lokaalisia partikkeleita

Intensiteettipartikkelit

Interjektiot

Partikkeliketjut

Rajankäyntiä

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot