Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Yhdyssanan rakenne > Yhdyssana kirjoituksessa > § 402 Yhteen ja erikseen kirjoittamisen vaikutus merkitykseen

§ 402 Yhteen ja erikseen kirjoittamisen vaikutus merkitykseen

Kirjoituksessa voivat usein esiintyä vaihdellen yhdyssana ja samat osat sisältävä kaksisanainen lauseke tai muu sanaliitto. Yhdyssanan ja sanaliiton kesken ei aina ole merkityseroa. Eräät tekijät kuitenkin ohjaavat sanojen yhtymää jommankumman asuiseksi silloin kun ensimmäisenä jäsenenä on adjektiivi tai muu kuin nominatiivimuotoinen substantiivi. Asiaan vaikuttavat niin merkitysseikat (a–c, e–f) kuin rakenteellisetkin syyt.

Sanojen yhtymä kirjoitetaan pikemmin yhteen kuin erilleen, jos se on kiteytynyt, ja toiselta puolen juuri yhteen kirjoittaminen on osoitus yhtymän kiteytyneisyydestä. Yhdyssanan määriteosana oleva substantiivi on epäreferentiaalinen eikä viittaa mihinkään tiettyyn tarkoitteeseen (paitsi erisnimialkuisissa: Paavo-setä » § 422423), kun taas syntaktisena määritteenä oleva substantiivi voi viitata tiettyyn tarkoitteeseen ja olla määräinenkin (a). Toisaalta erilleen kirjoitettunakaan substantiivimäärite ei aina viittaa tiettyyn tarkoitteeseen, eikä merkityseroa yhdyssanaan tällöin ole (b). Kiteytyminen ilmenee myös merkityksen erikoistumisena, jolloin yhdyssana on erisanaisesta variantistaan eriytynyt leksikaalistuma ja ilmaisee omaa käsitettään (c).

(a)
talonpoika vrt. (tietyn) talon poika | tuolinjalka vrt. (tietyn) tuolin jalka | todistajankertomus vrt. (tietyn) todistajan kertomus
(b)
viinan himo = viinanhimo [ei minkään tietyn viinan himo] | radion kuuntelija = radionkuuntelija [ei minkään tietyn radion kuuntelija]
(c)
Substantiiveja: harjannostajaiset, illanvietto, kansantalous, kaupungintalo, maanosa, mummonmökki, nuortenkirja, ranskanleipä, silmänräpäys, vastaanotto, äidinkieli | Adjektiiveja: asianmukainen, ehdonalainen, hiirenhiljainen | Partisiippeja: allekirjoittanut, käänteentekevä, silmiinpistävä, uraauurtava, välinpitämätön

Jos koko sanayhtymällä on etumäärite, yhtymällä on taipumus esiintyä yhdyssanana:

(d)
Helsingin merenjäällä liikutaan varoituksista huolimatta. (L) vrt. meren jäällä | Kapinallisjoukkojen taistelijat katselivat sunnuntaina rikkinäisestä kasarminikkunasta – –. (L) | Kaupunki perii – – suomalaisilta viisi kertaa korkeampaa tontinvuokraa kuin muilta vastaavilta yhdistyksiltä. (L)

Nominatiivimuotoisesta tai kongruoivasta adjektiivista ja jälkiosana olevasta substantiivista koostuvalla yhdyssanalla on monissa tapauksissa erikoistunut merkitys verrattuna vastaavaan kaksisanaiseen ilmaukseen (e), joskus merkityseroa taas ei juurikaan ole (f).

(e)
vanhapoika ’naimaton mies’ vrt. vanha poika | märkäpuku ’sukeltajien puku, jonka sisään pääsee vettä’ vrt. märkä puku | tuorejuusto ’tuoreena syötävä, kypsyttämätön juusto’ vrt. tuore juustoMuita: isovarvas, kuivaparisto, mustalammas, nuoripari, valmisvaate
(f)
hienosokeri ~ hieno sokeri | pikkujuttu ~ pikku juttu | uusivuosi ~ uusi vuosi | ideaalitilanne ~ ideaali tilanne

Erilleen kirjoittamiseen vaikuttavat merkityksen lisäksi rakenteelliset seikat. Sanayhtymän alttius kiteytyä yhdyssanaksi heikkenee tai estyy, jos yhtymässä on määritteen asemassa yhdyssana, useasanainen lauseke tai monikkomuotoinen sana tai määrite sisältää liitepartikkelin tai possessiivisuffiksin. Yhdyssanalle puolestaan on ominaista määriteosan keveys. Asetelma 84 havainnollistaa näitä erilleen ja yhteen kirjoittamisen tyyppitapauksia ja tendenssejä. Asetelman vasemmassa laidassa mainitut ominaisuudet johtavat yleensä erilleen kirjoittamiseen.

Asetelma 84: Erilleen ja yhteen kirjoittaminen
  Erilleen Yhteen
Määritteenä yhdyssana nahkatakin tasku, ilta-auringon paiste, lakkautusuhan alainen, vesipesun kestävä, Gallen-Kallelan tie takintasku, auringonpaiste, uhanalainen, pesunkestävä, Kalevalantie
Useasanainen määrite vapaan kanan muna, metsien ja muun elävän luonnon suojelu, aivan hyvän näköinen, omin silmin nähtävä, Larin Kyöstin tie kananmuna, metsiensuojelu, luonnonsuojelu, hyvännäköinen, silminnähtävä, Kyöstinkuja
Määritteenä monikkomuoto isien maille, käsien liike, odotusten vastainen, pakkaset kestävä isänmaa, kädenliike, odotuksenvastainen, pakkasenkestävä
Määritteessä liitepartikkeli merenkin rannassa, ilman sanojenkin vaihtoa, tuonko näköinen, minkähän niminen merenranta, sananvaihto, tuonnäköinen, minkäniminen
Määritteessä possessiivisuffiksi poikani tytär, baarinsa tiskin takana, asiasi ajaja, odotuksemme vastainen pojantytär, baaritiski, asianajaja, odotuksenvastainen

Jos määritteessä on liitepartikkeli tai possessiivisuffiksi, yhteen kirjoittaminen ei yleensä ole mahdollista (vrt. kuitenkin sellaiset kiteytyneet tapaukset kuin toisenkinlainen, paikkansapitävä, paikallaanolo).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot