Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Partitiivi > Yksikkö > § 88 Vokaaliyhtymän jälkeen: tärkeää ~ tärkeätä ~ tärkeetä

§ 88 Vokaaliyhtymän jälkeen: tärkeää ~ tärkeätä ~ tärkeetä

Vokaaliyhtymään ‑eA päättyvien adjektiivien partitiivin päätteenä on joko ‑A tai ‑tA, joista ‑A on yleiskielessä tavallisempi.

 
– – nyt on tärkeää satsata luovuuteen. (l) | Koko kansakunnalle on tärkeätä, että menoja leikataan, – –. (l) | Uuden identiteetin rakentaminen on varmasti vaikeaa – –. (l) | Vanhojen dna-näytteiden käsittely on äärimmäisen vaikeata, – –. (l)

eA-loppuisilla substantiiveilla pääte ‑A on kutakuinkin yksinomainen: hopeaa, häpeää, ideaa, Koreaa, Ikeaa.

Puhutussa kielessä adjektiivien eA-vokaaliyhtymän sijasta on usein pitkä vokaali ee, jota seuraakin pääte ‑tA. Substantiiveista pitkävokaalisuus koskee lähinnä sanoja hopea ja häpeä, ei vierassanoja tai nimiä: *ideeta, *Ikeeta.

 
– – ei siinä mitään nyt silleen tärkeetä – – (p) | Tämä on ollut upeeta, hienoa. (l) | Mä vasta aloitin tänä vuonna, ja heti saatiin kultaa ja hopeeta ja pronssia. (L) | Mulla siihen liitty kauheesti häpeetä, – –. (E)

Monitavuisten iA- ja UA-loppuisten nominien yksikön partitiivi on tavallisesti A-päätteinen ja iO‑, eo-loppuisilla tA-päätteinen: astia-a, miniä-ä, saippua-a; lukio-ta, häiriö-tä, museo-ta (myös muotoja kuten museoa, radioa esiintyy jonkin verran). Puhutussa kielessä iO- ja eO-loppuisetkin voivat olla pitkävokaalisia: lukio-o, video-o. (Oman ryhmänsä muodostavat kaksitavuiset nimet kuten Leo-a, Rio-a.)

Huom. Parole-korpuksen sanomalehdistä tehdyssä otoksessa reilusta 15 000:sta eA-nominin yksikön partitiivimuodosta valtaosa oli A-päätteisiä. Jakauma nominien nopea, tärkeä, vaikea, hopea osalta oli seuraava:

 
nopeaa 513 ~ nopeata 72 | tärkeää 3526 ~ tärkeätä 665 | vaikeaa 1977 ~ vaikeata 487 | hopeaa 722 ~ hopeata 3

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot