Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Modaaliverbien semantiikkaa > § 1562 Merkityseroja ja -suhteita

§ 1562 Merkityseroja ja -suhteita

Modaaliverbeillä ilmaistaan niin dynaamista, deonttista kuin episteemistäkin mahdollisuutta ja välttämättömyyttä. Modaaliverbejä on mahdollista ryhmitellä monin perustein, ja modaaliverbien kategoria on rajattavissa eri tavoin (» § 1563). Jos pidetään silmällä mahdollisuuden ja välttämättömyyden ulottuvuuksia, keskeisiä modaaliverbejä ovat seuraavat:

 
Välttämättömyys: täytyä, pitää, tarvita, joutua
Mahdollisuus: voida, saattaa, taitaa, mahtaa

Raja mahdollisen ja välttämättömän välillä ei kuitenkaan ole jyrkkä; itse asiassa verbit voidaan sijoittaa jatkumolle:

 
välttämättömyys -- mahdollisuus

Esimerkiksi sellaiset verbi-ilmaukset kuin sopii, on hyvä tai kannattaa eivät sijoitu kumpaankaan ääripäistä. Kielto puolestaan vaikuttaa keskeisten modaaliverbien tulkintaan siten, että jatkumon sijasta ilmaukset ovat sijoitettavissa loogiseen neliöön (» § 1613 kuvio 16), jossa kontraarisina vastakohtina ovat välttämättömyys ja mahdottomuus: Sinun täytyy lähteä vs. Et voi ~ saa lähteä, toisaalta kontradiktorisina vastakohtina välttämättömyys ja ei-välttämättömyys, vrt. Sinun täytyy lähteä vs. Sinun ei tarvitse ~ pidä lähteä.

Modaaliverbit eroavat toisistaan semanttisesti lisäksi siinä suhteessa, mitä implikaatioita niihin liittyy. Nesessiivinen täytyy-verbi on implikatiivinen: Maijan täytyi sukeltaa implikoi, että Maija sukelsi. Mahdollisuutta ilmaisevat verbit eivät sisällä vastaavaa implikaatiota: Maija voi ~ sai ~ osasi sukeltaa jättää avoimeksi sen, sukelsiko Maija vai ei. Pitää-verbi on tässä suhteessa kaksimerkityksinen; joillakin murrealueilla se toimii implikatiivisesti, toisilla ei, vrt. Maijan piti sukeltaa, ja hän tekikin sen hienosti ~ mutta hän ei uskaltanutkaan. (Implikatiivisista verbeistä » § 1561.)

Mahdollista ilmaisevista modaaliverbeistä saattaa, taitaa ja mahtaa tulkitaan yksinomaan episteemisesti. Toisaalta verbejä sopii, pitää, ei tarvitse, tulee ja kuuluu käytetään pääasiassa deonttistulkintaisesti.

Huom. Osalla dynaamismerkityksisiä modaaliverbejä on sekä modaalista että ei-modaalista käyttöä. Esimerkiksi verbejä joutua, päästä ja sopia voidaan käyttää myös ilmaisemaan tilaan siirtymistä:

 
Mutta se tapahtui vasta sen jälkeen kun Orvo joutui lusimaan eka kerran. (k) vrt. Niemi joutui vankilaan ja majuri vapautui syytteestä. (k) | Jonna pääsi opiskelemaan kauppaopistoon. (k) vrt. Kun pääsi kauppaopistoon, pääsi samalla kotoa pois. (k) | Kolmas avain sopii asunnon varmuuslukkoon. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Vuoro ja lausuma toiminnallisina kokonaisuuksina

Vuoro

Reaaliaikainen lause ja muu lausuma

Lauseke lausumana ja vuorona

Vuoron alku

Vuoron loppu

Partikkelivuorot

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot