Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Modaaliverbien semantiikkaa > § 1562 Merkityseroja ja -suhteita

§ 1562 Merkityseroja ja -suhteita

Modaaliverbeillä ilmaistaan niin dynaamista, deonttista kuin episteemistäkin mahdollisuutta ja välttämättömyyttä. Modaaliverbejä on mahdollista ryhmitellä monin perustein, ja modaaliverbien kategoria on rajattavissa eri tavoin (» § 1563). Jos pidetään silmällä mahdollisuuden ja välttämättömyyden ulottuvuuksia, keskeisiä modaaliverbejä ovat seuraavat:

 
Välttämättömyys: täytyä, pitää, tarvita, joutua
Mahdollisuus: voida, saattaa, taitaa, mahtaa

Raja mahdollisen ja välttämättömän välillä ei kuitenkaan ole jyrkkä; itse asiassa verbit voidaan sijoittaa jatkumolle:

 
välttämättömyys -- mahdollisuus

Esimerkiksi sellaiset verbi-ilmaukset kuin sopii, on hyvä tai kannattaa eivät sijoitu kumpaankaan ääripäistä. Kielto puolestaan vaikuttaa keskeisten modaaliverbien tulkintaan siten, että jatkumon sijasta ilmaukset ovat sijoitettavissa loogiseen neliöön (» § 1613 kuvio 16), jossa kontraarisina vastakohtina ovat välttämättömyys ja mahdottomuus: Sinun täytyy lähteä vs. Et voi ~ saa lähteä, toisaalta kontradiktorisina vastakohtina välttämättömyys ja ei-välttämättömyys, vrt. Sinun täytyy lähteä vs. Sinun ei tarvitse ~ pidä lähteä.

Modaaliverbit eroavat toisistaan semanttisesti lisäksi siinä suhteessa, mitä implikaatioita niihin liittyy. Nesessiivinen täytyy-verbi on implikatiivinen: Maijan täytyi sukeltaa implikoi, että Maija sukelsi. Mahdollisuutta ilmaisevat verbit eivät sisällä vastaavaa implikaatiota: Maija voi ~ sai ~ osasi sukeltaa jättää avoimeksi sen, sukelsiko Maija vai ei. Pitää-verbi on tässä suhteessa kaksimerkityksinen; joillakin murrealueilla se toimii implikatiivisesti, toisilla ei, vrt. Maijan piti sukeltaa, ja hän tekikin sen hienosti ~ mutta hän ei uskaltanutkaan. (Implikatiivisista verbeistä » § 1561.)

Mahdollista ilmaisevista modaaliverbeistä saattaa, taitaa ja mahtaa tulkitaan yksinomaan episteemisesti. Toisaalta verbejä sopii, pitää, ei tarvitse, tulee ja kuuluu käytetään pääasiassa deonttistulkintaisesti.

Huom. Osalla dynaamismerkityksisiä modaaliverbejä on sekä modaalista että ei-modaalista käyttöä. Esimerkiksi verbejä joutua, päästä ja sopia voidaan käyttää myös ilmaisemaan tilaan siirtymistä:

 
Mutta se tapahtui vasta sen jälkeen kun Orvo joutui lusimaan eka kerran. (k) vrt. Niemi joutui vankilaan ja majuri vapautui syytteestä. (k) | Jonna pääsi opiskelemaan kauppaopistoon. (k) vrt. Kun pääsi kauppaopistoon, pääsi samalla kotoa pois. (k) | Kolmas avain sopii asunnon varmuuslukkoon. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot